Hlavné mesto získalo špeciálne ocenenie v súťaži ENVIROMESTO 2019


Cieľom konferencie zameranej na prezentovanie inšpirácií, nápadov a riešení v rámci skvalitňovania životného prostredia je výmena skúseností a zavádzanie zaujímavých environmentálnych nápadov a riešení do praxe.

Bližšie informácie o ocenenom projekte „Za aktivity v oblasti biologicky rozložiteľného odpadu“, ktorým sa Bratislava na konferencii prezentovala a mohol sa stať pozitívnou inšpiráciou aj pre ďalšie slovenské mestá ako dobrý príklad z praxe, nájdete v tomto dokumente.

Prehľad súťažných projektov jednolivých miest v súťaži ENVIROMESTO 2019 nájdete na: https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/enviromesto/

Príklady dobrej praxe a správne sústredenie informácií o životnom prostredí miest vedú k spolupráci verejného, štátneho, akademického i neziskového sektora pri zlepšovaní životného prostredia miest nielen pre súčasné, ale aj budúce generácie.

Súvisiaci obsah

Komentáre