Nadácia mesta Bratislavy otvorila mimoriadnu výzvu kvôli situácii v Ukrajine


Výzva je prirodzenou súčasťou programov Nadácie mesta Bratislavy Kultúra a Komunity, v ktorých projekty od nezriaďovaných subjektov kontinuálne zvyšujú kvalitu života obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy v nadväznosti na ich potreby a potreby z prostredia.

Grantová výzva podporí organizácie, ktoré vytvárajú rozmanité kultúrne a komunitné aktivity a podujatia - aktivity zapájajúce ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny prostredníctvom kultúry, aktivity a podujatia podporujúce spoluprácu a interkultúrny dialóg a aktivity prichádzajúcich komunít, vychádzajúce z potrieb a prioritizácie ich samotných.

Financie budú smerovať aj k budovaniu ľudských a priestorových kapacít pre organizácie, ktoré dlhodobo pracujú s cudzincami. Vo výzve je alokovaných spolu 100 tisíc eur. Výška podpory závisí od toho, či ide o mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti práce s cudzincami a cudzinkami (maximálna suma 10 tisíc eur pre  1 žiadosť) alebo o MNO pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a komunít, súkromný sektor (maximálna suma 3 tisíc eur pre 1 žiadosť). 

 “Táto výzva je príspevkom do systému podpory poskytovanej Hlavným mestom SR Bratislava. Uvedomujeme si, že nevyhnutná bude systematická dlhodobá činnosť organizácií realizujúcich integračné aktivity, s nezastupiteľnou rolou samosprávy vo vzdelávaní, inklúzii a podpore spolužitia. Chceme poukázať na to, že spolužitie s Ukrajinkami a Ukrajincami môže byť vzájomne obohacujúce pre všetkých. Spoločne čelíme podobným štruktúrnym výzvam, hoci v rôznej miere. Ľudia z Ukrajiny môžu byť našimi spojencami a spojenkyňami, ocitli sa v neľahkej situácii, majú však svoje sny a vízie. Chceme im vytvoriť podmienky pre čo najlepšie spolužitie.” uviedla Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie.

Nadácia mesta Bratislavy tak organicky pokračuje v rozvíjaní zakladajúcich princípov. Podporu kultúry a komunít vníma ako nevyhnutnosť pre demokratickejší a hodnotnejší spoločný život v meste, ako aj pre rozvíjanie verejnej tolerancie voči prejavom iných kultúr a pre zapojenie najrozmanitejších komunít do verejného života podľa ich vlastných potrieb.

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.

Podrobné informácie o výzvach a novinkách pre rok 2022 sú dostupné na novej samostatnej nadačnej stránke nadaciamesta.bratislava.sk, a naďalej aj na https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy a na facebooku Nadácie mesta Bratislavy.

Východiská

Cudzinci a cudzinky predstavovali donedávna 8% populácie Bratislavy, teda nezanedbateľnú časť, ktorej význam bude aj do budúcnosti rásť. Najviac zastúpenou komunitou cudzincov (7150 ľudí ) bola aj pred vojnovou situáciou na Ukrajine ukrajinská komunita (Zdroj: Ľudia Bratislavy, MIB, 2021). Podľa posledných odhadov prišlo do Bratislavy v posledných týždňoch viac ako 10 tisíc Ukrajincov a Ukrajiniek. (Pozn.: V Bratislave do 30.3.2022 získalo štatút dočasného útočiska skoro 12.000 ľudí). Už dnes sa ukrajinčina stáva druhým najčastejším jazykom v našom meste.

Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny sa ocitli v neľahkej situácii, majú však svoje sny a vízie. Ešte pred pár dňami žili svoje bežné životy stovky kilometrov od nás a dnes sú tu s nami ako dočasní Bratislavčania a Bratislavčanky.

Chceme im vytvoriť podmienky pre čo najlepšie spolužitie. Vnímame ich ako partnerov, ktorí sú pripravení prispieť k zlepšeniu svojej nezávideniahodnej situácie. Dajme im nástroje, ktoré potrebujú. Privítajme ich, buďme nie len solidárni, ale aj otvorení, trpezliví a nápomocní k ich potrebám. Spolužitie s Ukrajinkami a Ukrajincami môže byť vzájomne obohacujúce pre všetkých. Spoločne čelíme podobným štruktúrnym výzvam, hoci v rôznej miere, ľudia z Ukrajiny môžu byť našimi spojencami a spojenkyňami v konfrontácii nerovností, v angažovaní sa za dôstojné pracovné podmienky a dostupné bývanie, a nie konkurentmi.

Поточна ситуація 

Іноземці та іноземки донедавна складали 8% населення Братислави, тобто його значну частину, величина якої зростатиме й надалі. Найбільшою спільнотою іноземців (7 150 осіб), ще до війни в Україні, була українська громада (джерело: Ľudia Bratislavy, MIB, 2021). За приблизними оцінками, останніми тижнями, до Братислави приїхали більш ніж 10 тисяч українців та українок. (Примітка: у Братиславі до 30.03.2022 статус тимчасового прихистку отримали близько 12 000 людей). Уже сьогодні українська, є другою за вживаністю, мовою у нашому місті.     

Люди, які приїжджають з України, опинилися у нелегкому становищі, мають свої мрії та бачення. Ще пару днів тому вони жили своїм звичайним життям сотні кілометрів від нас, а вже сьогодні вони тут, з нами, як тимчасові братиславчани і братиславчанки.   

Ми хочемо створити їм умови для найкращого співіснування. Бачимо їх партнерами, які готові покращити своє незавидне становище. Надаймо їм необхідні для цього інструменти. Привітаймо їх, будьмо не лише солідарними, а й відкритими, терплячими і корисними. Співжиття з українками й українцями може усіх взаємно збагатити. Ми стикаємося зі схожими структурними викликами, хоча і в різній мірі. Люди з України можуть бути нашими союзниками у боротьбі з нерівністю, прагненні до гідних умов праці та доступного житла, а не конкурентами. 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre