O miesta šéfov mestských podnikov a organizácií prejavilo záujem 104 uchádzačov


Naším záujmom je zmeniť fungovanie mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta tak, aby plnili verejný záujem, efektívne vynakladali prostriedky mesta a najmä aby v ich orgánoch pôsobili odborníci.

 

V aktuálnom, prvom kole výberových konaní sú obsadzované pozície predsedov predstavenstiev v nasledovných mestských podnikoch:

 

 

Noví predsedovia predstavenstiev budú zároveň vykonávať činnosti, ktoré doteraz vykonávali generálni riaditelia uvedených spoločností.

 

Uchádzači sa mohli hlásiť aj do výberu na pozície riaditeľov dvoch mestských organizácií:

 

Termín na podanie prihlášok uplynul 16. mája 2019. Celkovo nám bolo doručených 104 prihlášok, z ktorých 90 bolo kompletných:

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Počet prijatých prihlášok: 26

Počet kompletných prihlášok: 22

 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Počet prijatých prihlášok: 23

Počet kompletných prihlášok: 21

 

Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť

Počet prijatých prihlášok: 28

Počet kompletných prihlášok: 24

 

METRO Bratislava a.s.

Počet prijatých prihlášok: 6

Počet kompletných prihlášok: 5

 

Mestské lesy v Bratislave

Počet prijatých prihlášok: 8

Počet kompletných prihlášok: 7

 

Generálny investor Bratislavy

Počet prijatých prihlášok: 13

Počet kompletných prihlášok: 11

 

 

Aj tento počet doručených prihlášok svedčí o tom, že stransparentnenie a otvorenie výberového procesu má zmysel a že takémuto procesu uchádzači dôverujú.

 

Nasledovať teraz bude proces výberu kandidátov, ktorí spĺňajú kritériá. Výber pôjde podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom. Primátor zároveň ustanovil etickú poradkyňu pre výberový proces, Mgr. Luciu Berdisovú, PhD., LLM., na pomoc pri riešení prípadných etických dilem, konfliktov záujmov a ostatných otázok vo vzťahu k etickému kódexu.

 

Uchádzači spĺňajúci kritériá budú prizvaní na osobný pohovor s profesionálnymi personalistami. Následne si na základe bodového hodnotenia uchádzačov a kontroly integrity výberové komisie vyberú piatich najkvalifikovanejších uchádzačov na samotné neverejné a verejné vypočutie na výberovom konaní. Životopisy uchádzačov, ktorí budú pripustení na vypočutie pred komisiu, budú zverejnené na internete a verejnosť bude mať možnosť ich preštudovať, ale aj sa k nim vyjadriť (najmä z hľadiska upozornenia na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov).

 

Neverejná časť vypočutia sa uskutoční priamo pred verejným vypočutím, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť. Na neverejnom vypočutí sa môže zúčastniť aj jeden zástupca za každý poslanecký klub, s výnimkou klubu, ktorého nominant je členom výberovej komisie pri danom výberovom konaní.

 

Verejné vypočutie bude nasledovať priamo po neverejnom vypočutí. Bude mať štandardizovanú štruktúru:

 • prezentácia kandidáta
 • otázky komisie
 • otázky verejnosti

 

Na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení následne komisia rozhodne o poradí kandidátov.

 

Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

 

V závere pripájame zoznam členov výberových komisií spolu s predpokladanými termínmi neverejného a verejného vypočutia užšieho okruhu piatich najkvalifikovanejších uchádzačov. Výberové komisie boli vymenované v súlade so zásadami schválenými mestským zastupiteľstvom. Výberové komisie sa skladajú vždy zo zástupcu primátora, zástupcu mestského zastupiteľstva, odborníka na manažment, odborníka na ľudské zdroje a technického odborníka.

 

DPB a.s. – 10.6.2019 9:00:

 • Peter Netri - predseda
 • Renáta Bláhová
 • Ivana Molnárová
 • Ján Barienčík
 • Ľuboš Krajčír

 

OLO a.s. – 12.6.2019 9:00:

 • Annamarie Velič - predsedníčka
 • Peter Gažík
 • Ivana Molnárová
 • Maroš Záhorský
 • Martin Chren

 

BVS a.s. – 13.6.2019 9:00:

 • Ctibor Košťál - predseda
 • Peter Škodný
 • Eva Birčáková
 • Miroslav Kos
 • Peter Cmorej

 

Mestské lesy Bratislava – 17.6.2019 9:00:

 • Andrej Kovárik - predseda
 • Peter Gažík
 • Eva Birčáková
 • Viliam Pichler
 • Jakub Mrva

 

METRO Bratislava a.s. – 19.6.2019 9:00:

 • Juraj Šujan - predseda
 • Renáta Bláhová
 • Ivana Molnárová
 • Dalibor Borák 
 • Matej Vagač

 

Generálny investor Bratislavy – 20.6.2019 9:00:

 • Juraj Šujan - predseda
 • Peter Škodný
 • Eva Birčáková
 • Dalibor Borák
 • Peter Lenč

Dočasná úradná tabuľa - počas odstávky elekrickej energie v dňoch 13.6 a 14.6.2019

 

Súvisiaci obsah

Komentáre