Po ozdravení mestských podnikov zvyšujeme ich výkon


Po tom, ako sme zrevidovali stanovy obchodných spoločností, čím sme posilnili pozíciu mesta ako akcionára, a teda získali pre mesto väčší vplyv, kontrolu  a prehľad nad fungovaním spoločností, chceme pokračovať ďalej a dosiahnuť najvyšší možný výkon mestských firiem. Práve Útvar správy mestských podnikov ich k tomu bude viesť v rámci spolupráce s riaditeľmi a riaditeľkami, ktorí vzišli z transparentných výberových konaní.

Hlavnou úlohou Útvaru správy mestských podnikov je zlepšiť hospodárenie mestských podnikov. Tento ciel chceme dosiahnuť dvoma prístupmi:

  1. Efektívna priebežná kontrola hospodárenia mestských podnikov
  2. Využívanie vzájomných synergií medzi mestskými podnikmi

 

Kým doteraz sa plnenie rozpočtov mestských podnikov vyhodnocovalo spravidla jednorazovo, na konci určeného obdobia plánu, našim cieľom je byť prítomnými po celý čas (už počas tvorby plánu mestských podnikov), v priebehu celého roka a vstupovať do procesov, konzultovať ich a hľadať najvýhodnejšie možné riešenia na dané situácie a potreby jednotlivých mestských podnikov. Kontrola hospodárenia podnikov nikdy doteraz nebola taká podrobná. Máme ambíciu zúčastňovať sa všetkých zasadnutí predstavenstiev jednotlivých podnikov a spolu s riaditeľmi a riaditeľkami budeme diskutovať o vývoji a spolupráci mestských podnikov

V priebehu roka 2020 mesto zaviedlo pravidelný finančný reporting firiem, ktorý nám umožňuje sledovať, ako spoločnosti nakladajú a hospodária s financiami a tiež to, či plnia finančný plán, ktorý im mesto v predchádzajúcom roku schválilo. Našou ambíciou je motivovať podniky k ešte lepšiemu manažmentu, k lepším výsledkom.

Na rok 2020  mesto pre mestské podniky určilo  výkonnostné kritériá, ktoré budeme teraz vyhodnocovať. Budeme pozorne sledovať plnenie úloh, ktoré mesto očakáva od mestských podnikov a zároveň nám  miera plnenia stanovených kritérií poskytne nástroj na ročné odpočtovanie a vyhodnocovanie výkonnosti firiem. Na ich plnenie je naviazané aj odmeňovanie jednotlivých členov predstavenstva. Naopak ich neplnenie zakladá hlavnému mestu právo na odvolanie členov predstavenstva. 

To, že sme vo výberových konaniach našli riaditeľky a riaditeľov  príspevkových organizácií mesta a štyroch mestských firiem, bol prvý krok. Vybrali sme ich najlepším a hlavne najtransparentnejším spôsobom. Vedeniam podnikov plne dôverujeme a sú pre nás partnerom na to, aby sme efektívnosť hospodárenia mesta Bratislava posunuli ešte ďalej. Chceme spolu ukázať, že práca  vo verejnej  správe má zmysel, že mestské podniky sú progresívne a máme záujem o kvalitných ľudí, ktorí aj v tejto chvíli majú priestor prihlásiť sa na vybrané pozície cez výberové konania

 

Druhým prístupom k zlepšeniu hospodárenia podnikov je využívanie vzájomných synergií medzi mestskými podnikmi. Našim cieľom je vytvoriť spoločnú stratégiu, ktorej výsledkom bude ešte efektívnejšie hospodárenie. To, čo dnes každý mestský podnik robí vo svojej réžii a len pre seba, môže byť jednoduchšie, lacnejšie a niekedy aj kvalitnejšie, ak by sa podniky spojili a spolupracovali. Či už ide napríklad o opravu a údržbu vozidiel alebo IT služby či poistenie majetku. Chceme využiť spoločný potenciál mestských podnikov a pozrieť sa na to, čo všetko sa dá robiť efektívnejšie.

Po nastavení takéhoto systému efektívnej kontroly, spoločnej stratégie a využitím vzájomných synergií medzi mestskými podnikmi zároveň vzniká predpoklad úspor, ktoré predpokladáme rádovo v miliónoch. Tieto môžu plynúť do mesta vo forme dividend, alebo ich budú môcť mestské podniky využiť na skvalitnenie a rozšírenie služieb pre Bratislavčanov.

Súvisiaci obsah

Komentáre