Podpora smerujúca k dostupnej, kvalitnej a rôznorodej ponuke kultúry


„V snahe zabezpečiť efektívny a transparentný proces výberu žiadateľov o nefinančnú podporu sme vytvorili nový mechanizmus, ktorý je v súlade s hodnotovým nastavením našej organizácie. Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave. Veríme, že vďaka novým pravidlám vytvoríme lepšie podmienky pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste. Našou snahou je decentralizácia arozvoj verejných priestranstiev," hovorí riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.  

Podpora je určená pre všetkých, ktorí plánujú realizovať svoje podujatia a projekty

v hlavnom meste - občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, živnostníci, neformálne iniciatívy zastúpené bežným občanom, ale aj komerčné subjekty.

Nefinančná podpora podujatí 

Poskytnutím nefinančnej podpory chce BKIS podnietiť rozvoj kultúrneho a komunitného života vmeste. Ponúkame technickú a propagačnú podporu, inventár apriestory, ktoré má organizácia vspráve. Žiadosti budú vyhodnocované komisiou  na základe vopred definovaných kritérií, medzi ktoré patrí kvalita a realizovateľnosť, zabezpečenie projektu zo strany žiadateľa ajeho reputácia. Snahou bude podporiť maximálny počet prijatých žiadostí sohľadom na interné kapacity.   

Spolupráca v rámci podujatí a projektov 

Popri organizovaní vlastných podujatí aposkytovaní nefinančnej podpory občianskym iniciatívam, sa BKIS venuje i vytváraniu spoluprác a partnerstiev, kde vstúpi do vzťahu 

ako spoluorganizátor podujatia s cieľom nastavenia vyváženého partnerstva. 

Podrobné informácie o možnostiach podpory, kritériách vyhodnocovania, prehľad podpory vo forme ponukových listov akontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke BKIS https://www.bkis.sk/podpora-spolupráca.

Súvisiaci obsah

Komentáre