Pre ďalšiu pochybnú súťaž z minulosti bude mesto platiť pokutu vyše 40-tis. €


Súťaž na zákazku „Prevádzkovanie elektronického transakčného systému“ vyhlásilo mesto v decembri 2017. Magistrát stanovil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške do 49 999,99 €. To umožnilo mestu súťažiť postupom určeným pre zákazku s nízkou hodnotou, keďže vtedajší limit pre takéto zákazky bol 50-tis. €. Zmienka o tom, že výsledná suma plnenia bude podstatne vyššia, sa do predpokladanej hodnoty zákazky nepremietla. Na druhej strane si mesto vtedy dalo zjavne veľmi záležať pri zadávaní opisu predmetu zákazky. Žiadalo napríklad, aby sprievodný list k stravnej karte vážil 90gr, alebo aby váha obálky, v ktorej má byť karta doručená, bola 80gr. S takto nastaveným opisom a predpokladanou hodnotou zákazky boli následne oslovené 3 spoločnosti, pričom okrem jednej z nich sa medzi nimi nenachádzal žiaden relevantný dodávateľ stravných poukážok alebo kariet. V „súťaži“ uspela spoločnosť GGFS s. r. o. s ponukou 45 500 € bez DPH. S firmou bola následne v januári 2018 uzatvorená zmluva.

Do konca februára 2020 však magistrát v súvislosti s touto zmluvou poskytol spoločnosti GGFS s.r.o. plnenie v celkovej výške 1 645 998,23 €. Pokiaľ by mesto v čase súťaže zahrnulo do predpokladanej hodnoty zákazky všetky plnenia, ktoré majú byť v rámci zákazky poskytované (t.j. náklady na Elektronický transakčný systém a Plnenia pre zamestnancov), tak je zrejmé, že by bolo povinné predmet zákazky obstarávať postupom pre nadlimitné zákazky. To by znamenalo oveľa širšiu súťaž so zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania alebo v Úradnom vestníku Európskej únie, čím by sa otvoril priestor aj pre iných záujemcov (t.j. nielen tých, ktorí boli oslovení priamo v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou) a zabezpečila by sa tým efektívnejšia hospodárska súťaž.

Na tieto a ďalšie pochybenia poukázal pri kontrole zákazky aj Úrad pre verejné obstarávanie. V nadväznosti na to a vzhľadom na súhrnnú hodnotu zmluvnej ceny vyčíslil pokutu pre mesto vo výške 82 299,91 € s tým, že pokiaľ mesto bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami, pokuta sa v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zníži o 50% na sumu 41 149, 96 €. Vzhľadom na identifikované pochybenia v predmetnom obstarávaní sa hlavné mesto rozhodlo rešpektovať zistenia ÚVO a v súlade so zákonom uhradiť zníženú sankciu.

Vedenie mesta sa zároveň rozhodlo podať v danej veci trestné oznámenie, keďže z doteraz zistených skutočností sa javí, že pri tejto súťaži mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

Okrem toho pripravuje magistrát novú, veľkú a najmä otvorenú súťaž na zabezpečenie stravného pre zamestnancov. Do obstarávania zákazky zapája aj mestské podniky a organizácie. Cieľom je takýmto spojením subjektov dosiahnuť čo možno najväčšiu úsporu z rozsahu. Podmienky mesto nastavilo tak, aby za stravnú jednotku zaplatilo maximálne jej nominálnu hodnotu a úspešným sa stane ten, kto ponúkne vyššiu zľavu, čo by mohlo znamenať, že mesto vo výsledku bude platiť za stravný lístok menej, ako je jeho nominálna hodnota (na rozdiel od súčasnosti, keď platí jeho nominálnu hodnotu plus desiatky tisíc za systém). Zámerom je, aby sa mesto nepodieľalo na provízii pre dodávateľa stravných

lístkov. Táto nech je riešená vo vzťahu dodávateľ lístkov a prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia. Kumulácia viacerých subjektov do súťaže, samozrejme, znamená aj vyššiu predpokladanú hodnotu zákazky, avšak nastavenie podmienok zabezpečuje, že celú jej hodnotu pokryje príspevok zamestnávateľa na stravovanie a príspevok zamestnanca, čiže mesto to de facto nebude stáť nič navyše. Nové verejné obstarávanie na zabezpečenie stravného pre zamestnancov vyhlási mesto v najbližších dňoch.

Súvisiaci obsah

Komentáre