Spoločné stanovisko primátorov Paktu slobodných miest za spravodlivé a udržateľné zotavenie po pandémii


Sme hlboko znepokojení neochotou mnohých národných vlád nadviazať zmysluplný dialóg s miestnymi orgánmi. Mestá a samosprávy vo viacerých členských štátoch uviedli, že prebiehajúce konzultácie s ich národnými vládami sú iba symbolické, týkajú sa iba malého podielu prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo úplne absentujú. V tejto súvislosti je obzvlášť znepokojujúce, že - ako uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas – požiadavky niektorých ignorovaných miestnych orgánov boli osobitnou pracovnou skupinou Európskej komisie zamietnuté a presmerované na národné vlády. Takéto konanie je v rozpore so stanovenými cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

 

Vyzývame vlády členských štátov, aby dodržiavali nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a tiež Európsku komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia národnými vládami. Mestá a samosprávy ponúkajú svoje odhodlanie a partnerstvo všetkým európskym inštitúciám a národným vládam v našom spoločnom boji za spravodlivé a udržateľné zotavenie po pandémii.

 

Pretrvávajúca pandémia a výzvy, ktoré pred nás každý deň kladie, ukazujú, aké dôležité sú mestá a ich infraštruktúra pre boj s jej dopadmi na zdravie, sociálne vzťahy a ekonomiku. Mesto Bratislava sa osvedčilo v mnohých aspektoch zvládania pandemickej krízy a je pripravené prispieť k oživeniu našej spoločnosti a jej odolnosti,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Silné zapojenie miest do navrhovania a implementácie plánov obnovy, založené na spravodlivých a transparentných konzultačných procesoch, je najlepším spôsobom, ako môžu národné vlády efektívne využiť tieto prostriedky.

 

Gergely Karácsony, primátor Budapešti: „Budapešť je deviatym najväčším mestom EÚ, v ktorom žije 1,8 milióna európskych občanov. Mesto a jeho metropolitná oblasť produkujú takmer 40% maďarského HDP. Vylúčenie Budapešti z plánu obnovy nie je v záujme EÚ ani Maďarska. Chcel by som maďarskej vláde pripomenúť, že finančné prostriedky EÚ prúdiace do Maďarska nie sú určené na podporu hospodárskych záujmov niekoľkých vyvolených, ale na ochranu pracovných miest a podporu tých, ktorí to najviac potrebujú.

 

Zdeněk Hřib, primátor Prahy: „Som presvedčený, že Praha musí byť dôležitým partnerom národnej vlády pri navrhovaní národného plánu obnovy. Naše mesto prispieva k národnému HDP viac ako 25% a v súčasnosti je ťažko zasiahnuté pandémiou, pretože je závislé od terciárneho sektoru ekonomiky. Praha má jasnú víziu, ako navrhnúť a implementovať plán obnovy a máme aj zoznam pripravených projektov z oblastí, ktoré majú pre EÚ vysokú prioritu - napríklad tých, ktoré sa zameriavajú na zelenú a digitálnu transformáciu. Dúfam, že národné vlády sa budú riadiť zmenenými a doplnenými usmerneniami RRF a budú skutočne spolupracovať s regionálnymi orgánmi miest ako v Českej republike, tak aj v iných členských štátoch. Praha je viac než pripravená prevziať túto proaktívnu úlohu.

 

Rafał Trzaskowski, starosta Varšavy: „Poľský región hlavného mesta predstavuje takmer jednu pätinu celého poľského HDP. Je ťažké si predstaviť zelené, digitálne a reformou riadené oživenie poľskej ekonomiky bez účasti Varšavy vo fonde NextGeneration. Napriek tomu sa však naša vláda najskôr pokúsila vylúčiť Varšavu z ERDF a teraz používa rovnakú logiku aj na fond obnovy. Je to krátkozraká politika, ktorá iba prehĺbi existujúce problémy a spoločensko-politické rozpory v Európe. Potrebujeme spravodlivý a transparentný konzultačný proces vedúci k spravodlivému rozdeleniu fondu NextGeneration, ktorý nebude diskriminovať občanov na základe miesta ich bydliska.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre