V Bratislave sa plánuje zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov


Tento spôsob zberu od domu k domu bude prebiehať priamo spred rodinných domov z obvyklého odvozného miesta komunálneho odpadu, čo by malo viesť k zabráneniu znečistenia verejných priestranstiev aj k zvýšeniu komfortu pre obyvateľov. V neposlednom rade by zmena systému mala prispieť k zvýšeniu miery triedenia a kvality vytriedeného odpadu.

Odpadu každoročne pribúda, rovnako tak znečistených zberných hniezd, na ktorých sa veľakrát nachádza odpad, ktorý tam nepatrí. Kontajnery sú preplnené a vytriedené suroviny znečistené. Hlavné mesto preto pripravilo zmenu spôsobu zberu a odvozu vytriedeného papiera a plastov z rodinných domov.

Systém bude vrecový a interval odvozu spred rodinných domov bude zabezpečený 1x mesačne podľa harmonogramu. Do domácností budú dodané na kalendárny mesiac 2 ks modrých vriec na papier a 2 ks žltých vriec na plasty zbierané spolu s kompozitnými obalmi a kovmi.

Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom cez zberné hniezda. Na väčšine zberných hniezd už nebudú k dispozícii kontajnery na papier a plasty zbierané spolu s kompozitnými obalmi a kovmi. Doterajší charakter zberných hniezd bude ponechaný len v lokalitách ťažko dostupných zvozovej technike zberovej spoločnosti (najmä v MČ Staré mesto a MČ Devín).

So zmenou systému zberu triedeného komunálneho odpadu z rodinných domov plánujeme začať v prvej etape v siedmich bratislavských mestských častiach: Staré Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Devínska Nová Ves, Devín v druhej polovici roku 2020 (júl 2020).

Prvá etapa sa pripravovala podľa charakteru mestskej časti, aby bolo podchytené centrum, problematické zberné hniezda, hornatejšie/nezjazdné ulice, rozhodujúcim kritériom je aj vzdialenosť tej ktorej mestskej časti, aby sa vedeli vyhodnotiť aj náklady na zber a prepravu a tak boli efektívne nastavené zvozové trasy.

Po vyhodnotení 1. etapy realizácie, ktorá bude prebiehať do konca roku 2020, sa tento systém zberu bude postupne zavádzať na celom území hlavného mesta. Náklady triedeného zberu financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov. V prípade hlavného mesta je to spoločnosť NATUR-PACK, a.s., s ktorou má mesto uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

V súčasnosti je triedený zber odpadu z obalov v rodinných domoch (papier, sklo a plasty spolu s kompozitnými obalmi na báze lepenky a kovmi) zabezpečený prostredníctvom približne 250 zberných hniezd pre triedenie odpadu. Podľa analýzy triedeného zberu z roku 2019 je v Bratislave miera znečistenia triedeného zberu v prípade plastov až 25 % a v prípade papiera 16,2 %.

Zavedením komfortnejšieho systému pre obyvateľov by sa úroveň vytriedenia mala zvýšiť. Odhaduje sa, že v rodinných domoch by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 % viac odpadu na efektívnejšie využitie.

Súvisiaci obsah

Komentáre