Verejné prerokovanie konceptov urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“


Mesto  Bratislava obstaráva v súvislosti s plánovanou výstavbou električkovej trasy do Petržalky od roku 2017 urbanistickú štúdiu “Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky”, ktorá bude slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky súčasného územného plánu.  Centrálny priestor okolo severojužnej osi najväčšej bratislavskej mestskej časti tvorí územie o rozlohe viac ako 1.5 km2, s dĺžkou vyše štyri km a šírkou okolo 350m je dlhodobo rezervované rozvojové územie pre výstavbu a dopravný koridor vrátane nosného dopravného systému.

 

V súčasnosti je štúdia v štádiu Konceptu urbanistickej štúdie, ktorý bol spracovaný v 2 variantoch a odovzdaný mestu spracovateľom štúdie prof. B. Kováčom v decembri 2018. Môžete ho nájsť na webovej stránke: http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk/urbanisticka-studia 

 

Útvar hlavnej architektky realizuje v rámci prípravy urbanistickej štúdie od začiatku proces participácie, v ktorom dostali možnosť zapojiť sa do plánovania riešeného územia občania a občianky, spolky a združenia, ale aj expertná verejnosť. Jedným z krokov bol dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo vyše 2 700 obyvateľov.

 

Cieľom participácie je vytvoriť priestor na diskusiu o tom, ako vníma expertná, organizovaná i širšia verejnosť dané územie  a tieto spoločné východiská sprostredkovať spracovateľovi štúdie a prijať návrhy a konštruktívnu kritiku.

 

Obyvateľov pozývame na verejné prerokovanie s odborným výkladom riešení spracovateľským tímom, ktoré sa uskutoční v stredu  6. februára 2019 o 17.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka. 

 

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie môžete podať v termíne do 22.2.2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka. Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“. 

 

Hlavnými cieľmi urbanistickej štúdie sú: 

  • prehodnotiť územný plán mesta v danej lokalite
  • podporiť prírodný charakter priestoru okolo Chorvátskeho ramena
  • navrhnúť urbanistickú koncepciu územia
  • navrhnúť koncepciu dlhodobo udržateľnej mobility s dôrazom na pešiu a cyklistickú dopravu v prepojení na MHD
  • navrhnúť koncepciu verejných priestorov v lokalite

 

Súvisiaci obsah

Komentáre