Verejnosť už môže pripomienkovať prvé mená uchádzačov o šéfov mestských podnikov


Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava a. s. (DPB) bolo celkovo doručených 24 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 10 uchádzačov na pohovor s personalistami.

V uplynulých dňoch dokončili personálni poradcovia intenzívne rozhovory s týmito 10 uchádzačmi na predsedu predstavenstva DPB v užšom kole. Zároveň bola vykonaná kontrola integrity uchádzačov. Výberovej komisii boli doručené informácie:

 1. kompletná informácia o profile uchádzača so životopisom uchádzača, HR správou, správou o kontrole referencií a správou o kontrole integrity;
 2. čestné vyhlásenie uchádzača o (absencii) konfliktu záujmov.

Na základe týchto podkladov vypracovali HR poradcovia návrh hodnotenia jednotlivých uchádzačov s nasledovným bodovým ohodnotením:

 1. Dosiahnuté vzdelanie (posudzovanie využiteľnosti pre výkon funkcie) – 5 bodov najviac;
 2. Manažérske skúsenosti (riadenie väčšieho počtu pracovníkov resp. komplexnej organizačnej štruktúry) – 15 bodov najviac;;
 3. Vzťah k oblasti pôsobenia mestskej firmy – 15 bodov najviac
 4. Zručnosti (jazyková vybavenosť, iné) – 5 bodov najviac;
 5. Negatívne referencie – najviac mínus 40 bodov v závislosti od intenzity.

Celkovo tak uchádzač mohol získať najviac 40 bodov. Členovia výberovej komisie potom mohli hodnotenie modifikovať, pričom o finálnom poradí rozhodlo priemerné hodnotenie uchádzačov podľa hodnotenia komisie. Následne komisia zostavila rebríček piatich najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva DPB na verejné a neverejné vypočutie:

 1. Stanislav Brečka
 2. Igor Lovacký
 3. Vladimír Rafaj
 4. Martin Rybanský
 5. Ivan Sokáč

Priebeh neverejného a verejného vypočutia na budúci pondelok 10.6.2019 bude nasledovný:

 1. Od 9:00 do max. 12:00 sa uskutoční neverejné vypočutie pred výberovou komisiou, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.
 2. Od 13:00 do max. 18:00 sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač bude mať 45 minútový priestor členený na 15 minútové úseky, počas ktorých odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie. Miesto konania: Primaciálny palác, Justiho sieň.
 3. Následne bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu.

Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

Výber sa uskutočňuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom.

Zároveň pozývame odbornú aj širokú verejnosť, novinárov či iné zainteresované osoby, aby sa oboznámili so životopismi týchto piatich uchádzačov a poskytli nám spätnú väzbu na integritu uchádzačov. Životopisy sú prístupné na webe. Spätnú väzbu k uchádzačom môžete zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.

V najbližších dňoch výberové komisie vyberú uchádzačov pozvaných na výberové konania na šéfov ďalších podnikov a organizácií, ktorých mená a životopisy obratom zverejníme (Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Odvoz a likvidácia odpadu a. s., METRO Bratislava a. s., Mestské lesy v Bratislave, Generálny investor Bratislavy). Cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Ďalšie výberové konania sa uskutočnia v nasledovných dňoch a miestach:

 1. OLO a.s. – 12.6.2019 9:00 neverejná časť; 13:00 verejná časť (Justiho sieň)
 2. BVS a.s. – 13.6.2019 9:00 neverejná časť; 13:00 verejná časť (Stará tržnica)
 3. Mestské lesy Bratislava – 17.6.2019 9:00 neverejná časť; TBD verejná časť (Justiho sieň)
 4. METRO Bratislava a.s. – 19.6.2019 9:00 neverejná časť; TBD verejná časť (Justiho sieň)
 5. Generálny investor Bratislavy – 20.6.2019 9:00 neverejná časť; TBD verejná časť (Justiho sieň) 

 

Dočasná úradná tabuľa - počas odstávky elekrickej energie v dňoch 13.6 a 14.6.2019

 

Súvisiaci obsah

Komentáre