Viac ako polovica sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca je obnovená


Reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky Primaciálneho paláca vrátane balustrády bolo nevyhnutné z dôvodu havarijného stavu sochárskej výzdoby tejto našej národnej kultúrnej pamiatky.

Aktuálne reštaurátorské práce zamerané na reštaurovanie historických sôch na atike Primaciálneho paláca sa začali 6. marca 2019. Spôsob a rozsah prác pamiatkovej obnovy určil reštaurátorský výskum z roku 2016. V roku 2018 boli vysúťažené práce a následne začiatkom novembra 2018 bola zazmluvnená obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby v trvaní 30 mesiacov a v hodnote približne 540-tis. €. Na reštaurovanie sochárskej výzdoby získalo mesto aj grant Nadácie VÚB vo výške 50 000 €.

Alegorické sochy v atikovej časti priečelia sú súčasťou výzdoby Primaciálneho paláca. Vznikli v čase výstavby paláca v rokoch 1779-80 a ich autormi boli sochári J. Kogler a F. Prokop. K výzdobe atiky patria aj štyri dekoratívne vázy, vytvorené J.A. Messerschmidtom a veľký erb kardinála Batthyanyiho so železným kardinálskym klobúkom. 

Sochy boli v 20. storočí viackrát reštaurované. Prvá obnova sa realizovala po roku 1903, keď mesto získalo budovu paláca do svojho majetku. Ďalšia obnova sa uskutočnila počas prvej republiky, tá však nemala charakter reštaurovania. V roku 1969 výzdobu atiky obnovil sochár Jozef Pospíšil a posledné reštaurovanie sa uskutočnilo v rokoch 1989-90. Od poslednej obnovy ubehlo už takmer 30 rokov a tento čas zanechal viditeľné stopy nielen na kamennej hmote sôch, ale aj na ich tiahlovom ukotvení.

Predmetom súčasnej náročnej opravy atiky je reštaurovanie súsošia kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy. Cieľom je fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty. Záchranné opatrenia si vyžiadal predovšetkým značne narušený technický stav. Cieľom sanácie a reštaurovania bola aj obnova tohto kvalitného výtvarného a architektonicko-sochárskeho diela, ktoré významne dotvára mestské prostredie.

V prvej etape reštaurovania atiky, ktorá prebiehala od marca 2019 do konca októbra 2019, bola zrealizovaná severovýchodná časť sochárskej výzdoby atiky: polovica kamenej atikovej balustrády, dve kamenné Vázy, prvé súsošie – Alegória štúdia a vzdelania, druhá socha – Alegória múdrosti, tretia socha – Alegória skromnosti a erb prímasa – arcibiskupský erb.

Postup sanácie a reštaurátorských prác zahŕňa etapy: 

  • konsolidovanie a lokálna stabilizácia najviac degradovaných častí,
  • revízia kotviacich kovaných tiahel, ktoré zabezpečujú stabilitu plastík,
  • demontáž všetkých uvoľnených častí kameňa,
  • celkové očistenie povrchov sochárskej výzdoby,
  • dotvorenie poškodených a chýbajúcich častí plastickej  výzdoby a profilácie architektúry, domodelovanie,
  • štrukturálne scelenie, farebné zjednotenie a zakonzervovanie a hydrofobizačná úprava povrchu zreštaurovaného povrchu kameňa,
  • konzervovanie a farebná povrchová úprava kovových prvkov sochárskej výzdoby vrátane kovových stabilizačných tiahel,
  • prezlátenie častí kovových atribútov sochárskej výzdoby 24 karátovým zlatom formou mixtionového zlátenia (hroty kópií plastík  a strapce arcibiskupského klobúka)

Na jar 2020, akonáhle to dovolí počasie, bude opäť postavené lešenie a reštaurátorské práce budú pokračovať. Predpokladaný termín odovzdania celého zreštaurovaného diela je september 2020. Súčasťou odovzdaných prác bude aj záverečná reštaurátorská správa obsahujúca podrobné zdokumentovanie celého priebehu reštaurovania.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre