Voda niektorých studní nie je vhodná na používanie, verejné vodovody sú bezpečné


V prípade odberov a rozborov vôd ide o poslaneckú prioritu poslancov mestského zastupiteľstva Petra Strapáka a Martina Vlačikiho. Poslanci navrhli vykonanie odberov a rozborov vôd v lokalitách (Mierová kolónia, Žabí Majer, Trnávka, Nové Mesto) v bezprostrednom okolí starších environmentálnych záťaží evidovaných v registri environmentálnych záťaží v Bratislave z dôvodu podozrenia na možné znečistenie podzemných vôd, a teda aj vôd v studniach v dotknutej lokalite.

V odobratých vzorkách boli stanovené vybrané fyzikálne a chemické ukazovatele, kovy, polárne pesticídy, nepolárne pesticídy, polycyklické aromatické uhľovodíky, chlorované fenoly, prchavé organické látky. 

Spolu BVS vykonala 15 rozborov z odobratých vzoriek vôd zo studní v stanovenej  oblasti. Odbery vôd zo studní prebiehali prvé dva augustové týždne.

Dve vzorky nemali prekročenú žiadnu limitnú hodnotu v sledovaných ukazovateľoch. Osem vzoriek malo prekročené limitné hodnoty vo viacerých ukazovateľoch polárnych pesticídov (išlo najmä o ukazovatele prometrín, ametrín, atrazín-2-hydroxy, simazín-2-hydroxy, terbutylazín-2-hydroxy, chloridazón). Niektoré z uvedených ôsmich vzoriek mali prekročenú aj limitnú hodnotu v ukazovateľoch pesticídy spolu, dichlórbenzény, olovo či arzén. V dvoch vzorkách bola nameraná mierne prekročená limitná hodnotu v ukazovateli lindan, ktorý patrí medzi nepolárne pesticídy.

Okrem vyššie uvedených prekročených limitných hodnôt pesticídov, kovov a prchavých organických látok  rozbor v niektorých vzorkách poukázal aj na prekročené limitné hodnoty v ukazovateľoch vodivosť, železo, mangán, CHSK, TOC, dusitany a zákal.

Vysoko prekročené limitné hodnoty potvrdzujú predchádzajúce obavy ochranárov aj miestnych ľudí o kvalitu vody vo svojich studniach. Z uvedených výsledkov je možné konštatovať nevyhovujúci stav kvality studničných vôd najmä v daných ôsmich prípadoch, pričom s majiteľmi odberných miest komunikujeme a neodporúčame im používať vodu zo studní až do ďalšieho usmernenia zodpovednými orgánmi. Apelujeme na Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, ako aj ostatné kompetentné orgány, aby tejto situácii venovali zvýšenú pozornosť, pátrali po príčine tak nebezpečného znečistenia vody v studniach a uskutočnili ďalšie kroky smerujúce k riešeniu stavu v dotknutej lokalite, ako aj k ďalšiemu informovaniu verejnosti o  dopadoch na obyvateľov týchto oblastí.

Pitná voda z verejného vodovodu je bezpečná. Problém znečistenia lokálnych studní sa pitnej vody vo verejných vodovodoch nijako netýka. Bratislavská vodárenská spoločnosť používa kvalitné zdroje pitnej vody z rôznych lokalít, ktoré sú navyše pravidelne kontrolované v laboratóriu BVS, akreditovanom Slovenskou národnou akreditačnou službou. Okrem  samotných vodných zdrojov BVS kontroluje aj vodu priamo v sieti verejných vodovodov a všetky údaje posiela príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktoré robia tiež vlastné kontroly kvality pitnej vody. Každý, kto používa v regióne BVS vodu z verejného vodovou, bez ohľadu na to kde býva, sa môže spoľahnúť, že voda je pravidelne kontrolovaná a zdravotne nezávadná.

 

Na rozdiel od riadnych monitorovacích vrtov, pri testoch vody zo studní väčšinou nie je k dispozícií ich technická dokumentácia (hĺbka, spôsob zabudovania a pod.) alebo história čerpania. Vzhľadom na to, nie je možné garantovať dlhodobú kvalitu vody ani v prípade, ak teraz vyšli testy jednotlivých studní pod stanoveným limitom. Dlhodobým využívaním sa môže stať, že sa daná studňa prehĺbi a v prípade postupu znečistenia podzemných vôd sa môžu aj výsledky teraz nezávadných studní v čase meniť. BVS preto odporúča studne v rizikových oblastiach testovať pravidelne. Najbezpečnejší spôsob je však využívať vodu z verejného vodovodu. Minimálne na pitie a polievanie ovocia a zeleniny.

Súvisiaci obsah

Komentáre