Výsledky kontroly v Infra Services


Nehospodárny odpredaj techniky, nevýhodný leasing, zneužívanie postavenia v neprospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

Infra Services, a.s. je dcérskou spoločnosťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorej majoritným akcionárom je hlavné mesto. Kontrola mestského kontrolóra v spoločnosti Infra Services, a.s. bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015-2018.

Kontrolná skupina zistila, že spoločnosť Infra Services, a.s. v roku 2015 odpredala 10 osobných áut spolu za 12 080 eur a 47 úžitkových, nákladných vozidiel a strojov (mechanizmov) za cenu 47 920 eur. Predaj 57 mechanizmov spoločnosti SVJT s.r.o. jednomyseľne schválilo predstavenstvo Infra Services na svojom zasadnutí zo dňa 08.12.2015. Kontrolná skupina zistila, že firma SVJT, s.r.o. bola priamo oslovená spoločnosťou Infra Services listom s požiadavkou o predloženie cenovej ponuky na odkúpenie vozidiel. Na odpredaj týchto áut a mechanizmov nebola zrealizovaná žiadna obchodná súťaž. Infra Services nepredložila žiadnu dokumentáciou, na základe ktorej dospela k určeniu predajnej ceny. Na predávanú techniku nebol vyhotovený znalecký posudok a ani odborné posúdenie. Samotný predaj vozidiel nebol prerokovaný v dozornej rade Infra Services. Kontrolná skupina na základe rozhovoru so zamestnancami Infra Services získala informácie, že samotný predaj bol vnímaný zamestnancami ako nepochopiteľný postup vedenia spoločnosti, keďže väčšina mechanizmov bola funkčná a práceschopná.

Z verejne dostupných zdrojov kontrolná skupina preverila aj ekonomickú situáciu kupujúceho, ktorý vykazoval za rok 2014 tržby v hodnote 0 eur a v roku 2015 tržby v hodnote 2.9-mil. eur.

Kontrolná skupina požiadala o vysvetlenie všetkých bývalých členov predstavenstva Infra Services, ktorí schválili kúpnu zmluvu. Do ukončenia kontroly nebolo od bývalých členov predstavenstva ani generálneho riaditeľa podané vysvetlenie.

Kontrola porovnala čiastkové kúpne ceny odpredaných osobných motorových vozidiel na základe kúpnej zmluvy s trhovými cenami a vyhodnotila, že osobné motorové vozidlá boli odpredané za podstatne nižšiu kúpnu cenu ako je, alebo bola trhová cena. Kontrolná skupina preto konštatovala, že tento predaj vozidiel bol nehospodárny.

Keďže Infra Services predala aj mechanizmy, musela ich nahradiť novými, čo riešila operatívnym leasingom mechanizmov od dodávateľa AWL, s.r.o. Za služby operatívneho leasingu mechanizmov, ktoré čiastočne nahradili odpredané vozidlá, uhrádza Infra Services mesačný nájom v sume 97 983,58 eur bez DPH. Za obdobie 6 rokov využívania služieb operatívneho leasingu mechanizmov zaplatí spoločnosť Infra Services celkovo sumu 7 054 817, 16 eur bez DPH, t.j. 8 465 780, 59 eur s DPH a po skončení operatívneho leasingu v roku 2021 tieto vozidlá nebude môcť spoločnosť v zmysle platnej rámcovej zmluvy ani odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva.

Vozidlá využívané na základe operatívneho leasingu navyše nepostačovali pre niektoré výkony Infra Services, čo spoločnosť vykrývala subdodávateľsky. Okrem toho si Infra Services cez operatívny leasing ako náhradu za odpredanú techniku zabezpečila aj nevhodné mechanizmy pre svoju činnosť.

Na základe týchto zistení kontrolná skupina skonštatovala, že uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy, ktorým sa odpredala časť špeciálnych vozidiel - mechanizmov a osobné motorové vozidlá bolo nehospodárne a  netransparentné:

  1. vozidlá boli odpredané za podstatne nižšiu cenu ako bola trhová cena, alebo ktorú mohol kontrolovaný subjekt dosiahnuť, ak by napríklad riadne vyhlásil verejnú súťaž na predaj vozidiel, bez kontroly samotného prevodu v dozornej rade, bez riadnej súťaže, len fakticky priamym predajom a akceptovaním prvej ponuky potencionálneho kupujúceho;
  2. vozidlá, ktoré boli odpredané boli nahradené vozidlami od dodávateľa AWL, s.r.o., za ktorého služby operatívneho leasingu mechanizmov zaplatí Infra Services za 6 rokov nájmu sumu 7 054 817, 16 eur bez DPH a po skončení operatívneho leasingu v roku 2021 tieto vozidlá INS nebude môcť v zmysle platnej rámcovej zmluvy ani odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva;
  3. vozidlo, za ktoré Infra Services uhrádza najvyššiu mesačnú splátku operatívneho leasingu, v sume 7 768,60 eur bez DPH mesačne, je pre potreby a fungovanie spoločnosti nevhodné, o čom bolo predstavenstvo Infra Services vyrozumené, teda na výmenu mechanizmov nebolo nijako pripravené a vozidlá obstaralo bez náležitej starostlivosti;
  4. predaj mechanizmov spôsobil v Infra Services zníženie výkonov a de facto aj tržieb v dôsledku zvýšených nákladov za platby služieb operatívneho leasingu prenajatých špeciálnych vozidiel a nákladov na subdodávateľov.

Kontrolná skupina v nadväznosti na výsledky uložila spoločnosti Infra Services viacero odporúčaní. Medzi nimi aj aby rokovala s dodávateľom AWL, s.r.o. o zmene zmluvných podmienok Rámcovej zmluvy o užívaní vozidiel, poskytovaní servisných služieb a údržbe vozidiel.

Vedenie spoločnosti Infra Services nemalo námietky k výsledkom z kontroly a predložilo zoznam prijatých opatrení. Správu o plnení prijatých opatrení má predložiť mestskému kontrolórovi do 31.03.2020.

   

Súvisiaci obsah

Komentáre