Vznikla Regionálna rada partnerstva pre efektívne manažovanie európskych fondov na území Bratislavského kraja


"Zriadenie Regionálnej rady partnerstva je kľúčové pre nové programové obdobie a umožnenie čerpania európskych štrukturálnych fondov aj pre Bratislavu. Nástroj udržateľného mestského rozvoja plánujeme využiť na veľké infraštruktúrne projekty na zvýšenie odolnosti mestského prostredia voči zmenám klímy, rozvoja digitálnych a inovačných opatrení, ako aj mestskej mobility. Pre prípravu a realizáciu takýchto projektov je dôležité, aby sme vopred poznali sumu vyčlenenú pre naše územie. Zároveň sa s optimizmom pozeráme na zriadenie komory miestnej samosprávy, ktorá umožní konštruktívny dialóg medzi mestami, obcami a mestskými časťami na celom území kraja," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Úlohou Regionálnej rady partnerstva bude koordinovať prípravu tzv. integrovanej územnej stratégie (IÚS), ktorá zadefinuje dlhodobú víziu rozvoja územia, stanoví spoločné ciele, priority a strategické investičné balíčky a merateľné ukazovatele pre sledovanie napĺňania jednotlivých špecifických cieľov. Na základe nich budú lokálne subjekty prostredníctvom Rady posudzovať a vyberať projektové zámery, ktoré budú podporené prostredníctvom EŠIF na úrovni konkrétnych subjektov, miest a obcí, kraja aj štátnych investícií.

Takto vytvorená Regionálna rada partnerstva v praxi umožňuje prípravu navzájom previazaných projektových zámerov, ktoré synergicky riešia problémy v území vo viacerých oblastiach.

Regionálna rada partnerstva vznikla v zmysle metodických pokynov MIRRI SR a zastrešuje 5 komôr: 1) komora regionálnej samosprávy; 2) komora miestnej samosprávy; 3) komora socio-ekonomických partnerov (t.j. subjektov podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti); 4) komora štátnej správy a 5) komora udržateľného mestského rozvoja.

Súčasťou Integrovanej územnej stratégie je aj tzv. udržateľný mestský rozvoj (UMR), ktorý predstavuje špecifický nástroj pre riešenie urbánnych problémov na celom území hlavného mesta. V komore UMR sú prítomní zástupca hl.mesta, zástupca MČ Bratislavy a zástupcovia mestských podnikov OLO a.s., BVS a.s. a DPB a.s.

Zriadením Regionálnej rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja, spĺňame základnú podmienku pre implementáciu nového programového obdobia (na roky 2021-2027), ako prvé územie (VÚC) na Slovensku. Zároveň napĺňame záväzok MIRRI SR pre zjednodušovanie procesov prerozdelenia prostriedkov z európskych fondov a podporujeme rozvoj územného dialógu a spolupráce jednotlivých aktérov, namiesto doterajšieho súperenia o limitované zdroje podpory.

Územie Bratislavského kraja a prítomní aktéri (vrátane hl. mesta SR) sú takto pripravení na na čerpanie eurofondov na základe intenzívneho dialógu, prioritizácie územných potrieb a tvorbou komplexných opatrení založených na spolupráci a nadväznosti podporených opatrení rôznych subjektov.

Súvisiaci obsah

Komentáre