Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Poslanci mestského zastupiteľstva okrem prerokovania ďalších bodov prijali uznesenie týkajúce sa dohody o odstránení 696 reklamných plôch z mestských pozemkov, prejednali Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030 a tiež súhlasili so zlúčením Bratislavskej vodárenskej spoločnosti so spoločnosťou Infra Services, o ktorom bude ešte rozhodovať valné zhromaždenie BVS.

Dohoda o odstránení takmer 700 reklamných plôch

Mesto už avizovalo výrazné zrýchlenie odstraňovania vizuálneho smogu v Bratislave. V rámci pripravovanej dohody so skupinou Akzent BigBoard (ABB) sa mestu napokon podarilo ešte navýšiť počet reklamných stavieb, ktoré sa odstránia z mestských pozemkov, a to o viac ako 100 kusov reklamných plôch na celkový počet 696.

S odstraňovaním reklamných plôch sa začne už v najbližších mesiacoch. Podľa pripravovanej dohody každé tri mesiace musí ubudnúť približne štvrtina z celkového počtu reklamných plôch určených na odstránenie. Bratislava sa takto zbaví stoviek bilboardov, megaboardov, informačno-reklamných tabúľ a niekoľko nevhodne umiestnených citylightov.

Mesto sa tak vyhne zdĺhavému rozhodovaniu súdov a stavebných úradov, kvôli ktorému odstránenie reklamných stavieb bežne trvá roky. Podľa dohody ABB tiež zaplatí 1 milión eur na nájomnom za posledné obdobie.

Zoznam a rozmiestnenie reklamných plôch určených na odstránenie si môžete pozrieť na priloženej mape Reklamy v BA (arcgis.com).

Mesto zároveň rokuje s ďalšími vlastníkmi reklamných stavieb, aby pristúpili k dohode s mestom po vzore ABB. Oceňujeme prístup reklamných spoločností, ktoré dnes dávajú prednosť vysporiadaným zmluvným vzťahom s mestom pred zaťažujúcimi súdnymi spormi s nezanedbateľným reputačným rizikom. 

Mesto doteraz odstránilo spolu 377 reklamných objektov a zároveň oslovilo inštitúcie, na ktorých pozemkoch sa nachádza veľké množstvo reklamných plôch s prosbou o súčinnosť, aby nepovoľovali ďalšie reklamné plochy či ukončili zmluvy s už existujúcimi.

 

Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030

Poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva dnes na zasadnutí schválili Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030, ktorú pripravovala pracovná skupina vedená námestníčkou primátora Luciou Štasselovou. Koncepcia pokrýva oblasti, akými sú napríklad budovanie mestského bytového fondu; správa, údržba a obnova bytového fondu; spolupráca so súkromným sektorom; dostupné bývanie pre sociálne ohrozené skupiny, ľudí bez domova  a ďalšie. Koncepcia vznikala v kapacitách magistrátu, čím mesto ušetrilo niekoľko desiatok tisíc eur.

Mesto Bratislava už zároveň začalo s prípravou výstavby mestských nájomných bytov na vlastných pozemkoch a v lokalitách, kde je takáto výstavba možná a vhodná. Príkladmi takýchto rozpracovaných lokalít sú napríklad Parková ulica, Terchovská ulica či Muchovo námestie v Petržalke, ktoré rozšíria mestský bytový fond o nové nájomné byty. Takisto sa už venujeme rekonštrukcii bytov a budov, ktoré má mesto vo svojom vlastníctve, alebo ktoré získalo do svojho vlastníctva a sú nevyužívané či v zlom technickom stave. 

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách. V Bratislave bolo však mimoriadne zanedbané a v rámci hlavných miest V4 máme najnižší počet mestských nájomných bytov. Bratislava preto nevyhnutne potrebovala základný koncepčný materiál, ktorý definuje, ako bude vyzerať mestská bytová politika v najbližšom období a prezentuje víziu smerovania mesta v tejto oblasti.

 

Zlúčenie spoločnosti Infra Services s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou

Mestskí poslanci a poslankyne na zasadnutí zastupiteľstva vyslovili súhlas so zlúčením Bratislavskej vodárenskej spoločnosti so spoločnosťou Infra Services. O tomto kroku bude ešte rozhodovať valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Začlenením dcérskej spoločnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Infra Services priamo do svojich materských vodární sa ušetria viac ako tri milióny eur. Tie budú môcť byť použité na opravy a modernizáciu vodárenskej infraštruktúry, ktorá je vo veľmi zlom stave. BVS preto požiada svojich akcionárov o zlúčenie oboch spoločností ešte v tomto kalendárnom roku.

 Do BVS plynule prejdú stroje aj odborníci, ktorých vodárne v minulosti vyčlenili do dcérskej firmy. Veľkú časť úspor bude tvoriť zrušenie manažérskych a duplicitných administratívnych pozícií v Infra Services a s tým súvisiace náklady na prevádzku. Po zlúčení a vytvorení jednej spoločnosti sa naopak zjednodušia a zefektívnia niektoré interné procesy. BVS si od tohto procesu, okrem úspory nákladov, sľubuje aj zvýšenie kvality a produktivity práce. Rozhodnutie zlúčiť obe spoločnosti podporuje aj analýza zistení NKÚ k vzájomným zmluvným vzťahom BVS a Infra Services z minulosti a prijaté legislatívne zmeny inšpirované vzťahom BVS a Infra Services. Celý proces zlúčenia oboch spoločností musia schváliť akcionári BVS na valnom zhromaždení.

Súvisiaci obsah

Komentáre