Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta


Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a platné nariadenia spojené s pandémiou sa zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava konalo online. Zasadnutie bolo streamované aj pre verejnosť a to tak na webe mesta Bratislava, ako aj na stránke https://zastupitelstvo.bratislava.sk/

Bratislava sa pripravuje na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na území mesta Bratislava predstavuje 10 % množstva, ktoré sa za rok vyprodukuje na celom Slovensku. Nastavením efektívneho odpadového hospodárstva vie mesto Bratislava výrazne vplývať na dosahovanie národných cieľov v odpadovom hospodárstve a prechod Slovenska na cirkulárnu ekonomiku. Preto je dôležité, aby Bratislava mala komfortný systém pre obyvateľov, ktorý je transparentný a dosahuje požadované ciele recyklácie a zhodnotenia.  

Poslanci mestského zastupiteľstva dnes schválili strategický dokument „Bratislava – mesto bez odpadov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026“, ktorý analyzuje a vyhodnocuje súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve na území mesta Bratislava a následne navrhuje konkrétne kroky v tejto oblasti tak, aby mesto smerovalo k mechanizmom obehového hospodárstva a využívaniu odpadu ako zdroja materiálov a energie.  

Cieľom mesta je, aby ani v rámci odpadového hospodárstva neprispievalo ku klimatickým zmenám, ale práve naopak. Ak sa chceme do roku 2050 priblížiť k uhlíkovej neutralite, rozhodnutia a opatrenia treba prijať v najbližších rokoch.  

Ciele, ktoré sú nastavené v schválenom dokumente, má mesto dosiahnuť v rámci samosprávy, tiež s jeho mestskými podnikmi, obyvateľmi a takisto aj s podnikateľmi, ktorí pôsobia na jeho území. Bratislava chce do roku 2035 splniť ciele v odpadovom hospodárstve:  

 • minimálne65% miera triedenia a recyklácie/materiálového zhodnocovania 
 • menejako5 % skládkovania 
 • zvyšokenergetické zhodnocovanie

Do roku 2026 Bratislava chce: 

 • 45 % komunálneho odpadu triediť
 • 40 % komunálneho odpadu recyklovať
 • menej ako 10% odpadu skládkovať
 • zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať. 

Každý, kto na území mesta Bratislava býva alebo pracuje, produkuje odpad. Preto aj každý môže prispieť k tomu, aby odpadové hospodárstvo na území Bratislavy fungovalo efektívnejšie a aby Bratislava dosahovala vysoké ciele v oblasti odpadového hospodárstva. Plnenie týchto cieľov spoločne pomôže k tomu, aby Bratislava plynule prechádzala na mechanizmy obehového hospodárstva a stala sa tak lídrom v tejto oblasti.  

Bratislava si na splnenie cieľov do roku 2026 stanovila 10 základných opatrení so samostatnými krokmi:  

 1. MAGISTRÁT BEZ ODPADOV – zavedenie konceptu kancelárií bez odpadov, zelené verejné obstarávanie a vypracovanie manuálov pre mestské rozpočtové a príspevkové organizácie a MČ
 2. ZAPOJENIE VŠETKÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN – ROVNAKÁ POLITIKA V OBLASTI OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA - Mestské organizácie sa prepoja z hľadiska materiálového využitia odpadov ako zdroja a uzavrú materiálové toky na území mesta; nastavenia ich spoločných cieľov pre každý kalendárny rok 
 3. ZNIŽOVANIE MNOŽSTVA ODPADOV Z JEDNORAZOVÝCH PLASTOV – manuál pre podujatia na území mesta
 4. KOMFORTNÝ SYSTÉM TRIEDENIA A ZBERU ODPADOV – D2D, zavedenie zberu kBRKO, PAYT
 5. INFRAŠTRUKTÚRA POHODLNÁ PRE OBYVATEĽOV: ZBERNÉ DVORY A REUSE CENTRÁ V KAŽDEJ MESTSKEJ ČASTI
 6. ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV- moderné a efektívne zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré bude spĺňať a dodržiavať najprísnejšie environmentálne štandardy  
 7. ODPAD, AKO ZDROJ – cirkulárny scanurbanmining, využitie kalov z BVS 
 8. ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADOV A SPRAVODLIVÉ POPLATKY - zavedenie evidenčného systému odpadov a nastavením poplatkov do roku 2026.
 9. ZDIEĽANÁ EKONOMIKA – podpora a tvorba miest zdieľanej ekonomiky 
 10. AKTÍVNA OSVETA OBYVATEĽSTVA – tvoríme systém, ktorý je transparentný, ktorému obyvatelia dôverujú a do ktorého sa aktívne zapájajú

Celý dokument je k dispozícii na linku: https://bratislava.sk/sk/strategia-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi

Personálne zmeny v spoločnosti  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Poslanci mestského zastupiteľstva na dnešnom zasadnutí schválili výsledky výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva (CEO) spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. a do funkcie vymenovali úspešného uchádzača Ivana Sokáča.

Výberové konanie pred komisiou na túto pozíciu, vrátane verejného vypočutia kandidátov, sa uskutočnilo 19.3. 2021 vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bez účasti verejnosti prostredníctvom živého prenosu na facebookovej stránke hlavného mesta s možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do. Zo šiestich uchádzačiek a uchádzačov (Iveta Lacová, Juraj Schwarz, Ivan Sokáč, Peter Šimurka, Anna Vargová, Ivan Vaško), ktorí sa predstavili výberovej komisiu, táto na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Ivana Sokáča za predsedu predstavenstva (CEO) spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s..

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania, ako aj životopisy a rozvojové plány sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konanie-predseda-nicka-predstavenstva-olo

Mestskí poslanci na zastupiteľstve zároveň schválili personálnu zmenu, kedy sa členkou dozornej rady OLO, a.s stala mestská poslankyňa a bývalá námestníčka Lucia Štasselová. Doterajšia členka a predsedníčka dozornej rady mestská poslankyňa Lenka Antalová Plavuchová,  sa po nástupe na post viceprimátorky Bratislavy funkcie v rade vzdáva.

Zmeny organizačnej štruktúry Mestskej polície

Poslanci mestského zastupiteľstva na marcovom rokovaní schválili k prvému júnu novú organizačnú štruktúru Mestskej polície. Cieľom tejto zmeny je najmä viac policajtov v uliciach.

V snahe čo najefektívnejšie využiť dostupné zdroje na zlepšenie hliadkovania a bezpečnosti v Bratislave, po dôkladnej analýze, vyhodnotení dát a čísel, nová organizačná štruktúra ďalej nepočíta s jazdeckou políciou. Tri z piatich koní v Mestskej polícii majú negatívne veterinárne posudky pre ich ďalšie pôsobenie v rámci policajných činností. Výkon príslušníkov jazdcov je limitovaný potrebami koní. Podstatný je najmä fakt, že v priemere dokáže príslušník pešej alebo motorizovanej hliadky tráviť dvojnásobok času počas služby hliadkovaním v teréne, oproti príslušníkovi na koni. Jazdec na koni počas 12 hodinovej služby môže hliadkovať 3 hodiny a v prípade, že je možné počas služby presedlať na iného koňa, ďalšie 3 hodiny. Počas rovnakej 12-hodinovej služby vie príslušník pešej alebo motorizovanej hliadky stráviť 11 hodín hliadkovaním v teréne. Pri rovnakom počte príslušníkov tak bez jazdeckej činnosti dokáže Mestská polícia byť viac času k dispozícii obyvateľkám a obyvateľom a riešiť problémy v teréne.

Areál jazdeckej polície zostáva vo vlastníctve mesta. Bratislavská ZOO v spolupráci s Mestskými lesmi pripravujú projekt, ktorý počíta aj so sprístupnením areálu pre verejnosť za účelom rekreácie. ZOO zároveň prevezme starostlivosť o kone, ktoré teraz slúžia v policajnom zbore a vhodným spôsobom ich zapojí do budúcej rekreačnej funkcie areálu. 

Mestská polícia bude aj naďalej strážiť lesopark. Okrem súčasných hliadok na vstupoch bude pokračovať kontrola bezpečnosti vo vnútri lesoparku v súčinnosti so strážou prírody, či už pešími hliadkami, alebo využitím napr. elektrických štvorkoliek resp. motoriek podľa náročnosti terénu.

Policajti, ktorí slúžia v rámci jazdeckej polície, zostávajú súčasťou Mestskej polície. Vzhľadom na ich odborné znalosti a skúsenosti sa budú naďalej venovať práci so zvieratami na útvare kynológie. Zároveň ich miestna a osobná znalosť bude využívaná aj pre prácu v lesoparku.

Súvisiaci obsah

Komentáre