Záujemcovia o prenájom vianočných stánkov sa môžu prihlasovať


Novinkou tohtoročných vianočných trhov v rámci predajných stánkov je nový typ stánku, tzv. rotačný stánok. Záujemcovia si ho budú môcť prenajať na obdobie jedného týždňa a počas vianočných trhov sa v ňom vystriedajú štyri subjekty. V minulosti bola možnosť prenájmu len na celé obdobie konania vianočných trhov. Okrem toho všetci predajcovia tento rok zaplatia pri prihlásení nižšiu opciu, 10% z celkovej sumy nájmu.

Koncept Vianočného Hlavného trhu, ktorý je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné a vizuálne atraktívne podujatie, bude zachovaný aj tento rok. To znamená, že sa budú opäť používať vratné poháre, kompostovateľný riad, platba kartou či systém triedenia odpadu.

Kritéria pre výber uchádzačov

Komisia pre výber uchádzačov vo výberovom konaní pre Vianočné trhy 2020 bude posudzovať ich žiadosti o nájom stánku podľa nasledovných kritérií, komplexne vo vzájomných súvislostiach. Úspešný uchádzač musí získať v celkovom hodnotení minimálne 60 bodov. Kritéria budú nasledovné:

  • originalita a kvalita ponúkaného tovaru (20 bodov /zo 100 bodov)
  • kvalita prezentácie zákazníkovi (20 bodov /zo 100 bodov)
  • regionálnosť a sezónnosť ponúkaného tovaru (20 bodov /zo 100 bodov)
  • referencie a história uchádzača (20 bodov /zo 100 bodov)
  • výška ponúkaného nájomného (20 bodov /zo 100 bodov)

Podmienky

Podmienkou prihlásenia sa uchádzača do výberového konania je zaslanie vyplneného elektronického formulára. Link na prihlasovanie nájdete na www.bratislava.sk – podstránka Chcem sa zabaviť – Vianočné trhy.

Ďalšou podmienkou je úhrada opcie vo výške 10% zo stanovenej sumy minimálneho nájomného pre jednotlivé typy stánkov podľa čl. 1 body 1 až 4, a to najneskôr do posledného dňa lehoty na podávanie Žiadostí, teda do 20.7. 2020 vrátane.

Presná forma a podmienky podpory neziskových organizácií počas Vianočných trhov 2020 budú upresnené v priebehu septembra 2020. Všetky potrebné informácie, ako aj miesto prihlásenia sa nájdu záujemcovia na webovej stránke hlavného mesta.

Dôležitá upozornenie v súvislosti s opatreniami koronavírusu

Hlavné mesto SR Bratislava bude pozorne sledovať vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia a o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. Právo zmien je vyhradené.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre