Zeler plazivý z Chorvátskeho ramena už má svoj nový domov


Samotný presun realizovalo hlavné mesto pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR a v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorí zároveň vybrali vhodnú lokalitu transferu. Potreba presunu tejto chránenej rastliny vyplynula zo záverečného stanoviska EIA k plánovanej trase električky z roku 2017. Následne bol vypracovaný technický podklad k úprave časti brehu Chorvátskeho ramena, kam mal byť zeler plazivý presunutý. Po vydaní potrebných povolení sa začiatkom júla tohto roka začalo s úpravami brehu, ktorý bol špeciálne prispôsobený na tento transfer.

Zeler plazivý je rastlina z čeľade Apiaceae (mrkvovité). Jej výskyt je viazaný primárne na občasne zaplavované brehové porasty prirodzených mokradí, ale aj umelo vytvorených plôch ako je tomu v prípade Chorvátskeho ramena. Jeho výskyt a početnosť býva na týchto stanovištiach premenlivá v závislosti od aktuálnych podmienok pričom hlavným limitujúcim faktorom je tu výška vodnej hladiny vody a jej premenlivosť. Jeho ohrozenie spočíva najmä v úbytku vhodných stanovíšť a zmena vodného režimu mokradí. To je aj dôvod ochrany tohto druhu zaradeného medzi zákonom chránené druhy rastlín Slovenska.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre