Zverejnili sme ďalšie mená uchádzačov o šéfov mestských podnikov


Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) bolo celkovo doručených 22 kompletných prihlášok. V prípade spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. (OLO) to bolo 21 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 9 uchádzačov na pohovor s personalistami (4 uchádzačov pre BVS a 5 pre OLO).

 

V uplynulých dňoch dokončili personálni poradcovia intenzívne rozhovory s týmito 9 uchádzačmi na predsedu predstavenstva BVS a OLO v užšom kole. Zároveň bola vykonaná kontrola integrity uchádzačov. Výberovej komisii boli doručené informácie:

 1. kompletná informácia o profile uchádzača so životopisom uchádzača, HR správou, správou o kontrole referencií a správou o kontrole integrity;
 2. čestné vyhlásenie uchádzača o (absencii) konfliktu záujmov.

 

Na základe týchto podkladov vypracovali HR poradcovia návrh hodnotenia jednotlivých uchádzačov s nasledovným bodovým ohodnotením:

 1. Dosiahnuté vzdelanie (posudzovanie využiteľnosti pre výkon funkcie) – 5 bodov najviac;
 2. Manažérske skúsenosti (riadenie väčšieho počtu pracovníkov resp. komplexnej organizačnej štruktúry) – 15 bodov najviac;
 3. Vzťah k oblasti pôsobenia mestskej firmy – 15 bodov najviac;
 4. Zručnosti (jazyková vybavenosť, iné) – 5 bodov najviac;
 5. Negatívne referencie – najviac mínus 40 bodov v závislosti od intenzity.

 

Celkovo tak uchádzač mohol získať najviac 40 bodov. Členovia výberovej komisie potom mohli hodnotenie modifikovať, pričom o finálnom poradí rozhodlo priemerné hodnotenie uchádzačov podľa hodnotenia komisie. Následne komisia zostavila rebríček piatich najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva BVS na verejné a neverejné vypočutie. Medzičasom jeden z uchádzačov odstúpil. Vzhľadom na markantný bodový rozdiel medzi piatym a nasledujúcim uchádzačom sa komisia rozhodla nedopĺňať do užšieho výberu ďalšieho uchádzača. Vypočutí pred komisiou tak v tomto prípade budú štyria uchádzači:

 1. Rastislav Lauko
 2. Peter Olajoš
 3. Ivan Sokáč
 4. Emerich Šinka

Rovnako komisia postupovala aj v prípade uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva OLO, kde zostavila nasledovné poradie piatich najvhodnejších, ktorí sú pozvaní na vypočutie:

 1. Peter Krasnec
 2. Jordan Mandalov
 3. Martin Maslák
 4. Ladislav Procházka
 5. Ivan Sokáč

 

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu predsedu predstavenstva OLO sa uskutoční na budúcu stredu 12.6.2019, pričom priebeh bude nasledovný:

 1. Od 9:00 do max. 12:00 sa uskutoční neverejné vypočutie pred výberovou komisiou, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.
 2. Od 13:00 do max. 18:00 sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač bude mať 45 minútový priestor členený na 15 minútové úseky, počas ktorých odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie.

Miesto konania: Primaciálny palác, Justiho sieň.

 

Vypočutie uchádzačov na pozíciu predsedu predstavenstva BVS sa uskutoční na budúci štvrtok 13.6.2019. Priebeh bude podobný ako v prípade OLO, avšak mení sa miesto konania:

 1. Od 9:00 do max. 12:00 sa uskutoční neverejné vypočutie.
 2. Od 13:00 do max. 18:00 sa uskutoční verejné vypočutie.

Miesto konania: Stará tržnica.

 

Po vypočutí uchádzačov bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu. Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

 

Výber sa uskutočňuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom.

 

Zároveň pozývame odbornú aj širokú verejnosť, novinárov či iné zainteresované osoby, aby sa oboznámili so životopismi týchto piatich uchádzačov pre OLO aj BVS a poskytli nám spätnú väzbu na ich integritu. Životopisy uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva BVS sú zverejnené TU. Životopisy uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva OLO nájdete TU.

 

Spätnú väzbu k uchádzačom môžete zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.

 

V najbližších dňoch zverejníme aj ďalšie mená uchádzačov pozvaných na výberové konania pre podniky METRO Bratislava a. s., Mestské lesy v Bratislave, Generálny investor Bratislavy. Cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Dočasná úradná tabuľa - počas odstávky elekrickej energie v dňoch 13.6 a 14.6.2019

Súvisiaci obsah

Komentáre