Zverejnili sme životopisy uchádzačov o pozíciu šéfa Mestských lesov


Do výberového konania na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Mestských lesov v Bratislave bolo celkovo doručených 7 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 4 uchádzačov na pohovor s personalistami.

V uplynulých dňoch personálni poradcovia dokončili intenzívne rozhovory s týmito 4 uchádzačmi na pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave. Zároveň bola vykonaná kontrola integrity uchádzačov. Výberovej komisii boli doručené:

  1. kompletná informácia o profile uchádzača so životopisom uchádzača, HR správou, správou o kontrole referencií a správou o kontrole integrity;
  2. čestné vyhlásenie uchádzača o (absencii) konfliktu záujmov.

Na základe týchto podkladov vypracovali HR poradcovia návrh hodnotenia jednotlivých uchádzačov. Komisia následne zostavila rebríček štyroch najvhodnejších uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave na verejné a neverejné vypočutie. O finálnom poradí rozhodlo priemerné hodnotenie uchádzačov podľa hodnotenia komisie. Medzičasom jeden z uchádzačov odstúpil. Vypočutí pred komisiou tak budú traja uchádzači:

  1. Matej Dobšovič
  2. Tibor Jančok
  3. Ján Jenčo

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave sa uskutoční na budúci pondelok  17.6.2019, pričom priebeh bude nasledovný:

  1. Od 9:00 do max. 12:00 sa uskutoční neverejné vypočutie pred výberovou komisiou, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.
  2. Od 13:00 do max. 18:00 sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač bude mať 45 minútový priestor členený na 15 minútové úseky, počas ktorých odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie.

Miesto konania: Primaciálny palác, Justiho sieň.

Po vypočutí uchádzačov bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu. Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

Výber sa uskutočňuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom.

Zároveň pozývame odbornú aj širokú verejnosť, novinárov či iné zainteresované osoby, aby sa oboznámili so životopismi uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestské lesy v Bratislave a poskytli nám spätnú väzbu na ich integritu. Životopisy uchádzačov o pozíciu riaditeľa Mestských lesov v Bratislave sú zverejnené TU.

Spätnú väzbu k uchádzačom môžete zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.

V najbližších dňoch zverejníme ďalšie mená uchádzačov pozvaných na výberové konania pre podniky METRO Bratislava a. s. a Generálny investor Bratislavy. Cieľom je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Dočasná úradná tabuľa - počas odstávky elekrickej energie v dňoch 13.6 a 14.6.2019

Súvisiaci obsah

Komentáre