Sprístupňovanie informácií

Postup pri sprístupňovaní informácií

Rozhodnutie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2019, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Hlavného mesta SR Bratislavy. Do 31. 03. 2019 bolo účinné rozhodnutie primátora č. 1/2001 v znení neskorších rozhodnutí.

KONTAKT:

E-mail: 211@bratislava.sk


Ochrana osobných údajov v podmienkach sprístupňovania informácií a vybavovania sťažností a petícií

V súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vybavovania žiadostí a opravných prostriedkov, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva, spracovanie sa vykonáva na základe osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len "zákon o slobode informácií" v znení neskorších predpisov), vybavovania petícií a sťažností Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenie zákonných povinností, najmä vecne príslušným povinným osobám na vybavenie žiadostí, petícií a sťažností.
Informácie týkajúce sa kontaktných údajov prevádzkovateľa, zodpovednej osoby, ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania a uplatňovania práv dotknutých osôb sú poskytnuté...., v prípade osobného kontaktu na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.