Žiadosť o finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Postup pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby pri podávaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku

 

 1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý má záujem o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na území Slovenskej republiky s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov, vyplní, podpíše a doručí na hlavné mesto „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby“ (ďalej len „žiadosť“) poštou na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Sekcia sociálnych vecí

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava

 

alebo osobne do podateľne Magistrátu hl. m. SR Bratislava.

 

 1. Hlavné mesto na základe zaevidovanej žiadosti žiadateľa požiada elektronickou formou neverejného poskytovateľa o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby a neverejný poskytovateľ, ak má voľné miesto, je povinný v lehote do ôsmich dní s týmto žiadateľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 2. Po splnení vyššie uvedených podmienok neverejný poskytovateľ v lehote do 15 dní doručí písomnou formou na hlavné mesto „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku (viď príloha), ktorá bude obsahovať povinné prílohy:
 • kópiu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej medzi neverejným poskytovateľom a žiadateľom, pre ktorého hlavné mesto požiadalo o poskytnutie sociálnej služby,
 • scan/kópiu Registračnej karty neverejného poskytovateľa sociálnej služby na zariadenie pre seniorov,
 • doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (potvrdenia musia byť od každej zdravotnej poisťovne), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.
 • notársky overené čestné vyhlásenie, že neverejný poskytovateľ nedosahuje zisk.

 

 1. Hlavné mesto uskutoční kontrolu doručenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku neverejného poskytovateľa. V prípade neúplnosti uvedenej žiadosti, hlavné mesto vyzve neverejného poskytovateľa o jej doplnenie.
 1. Po doručení úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku hlavnému mestu vzniká neverejnému poskytovateľovi nárok na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku. bude vyplácaný ku dňu doručenia úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa.
 2. Hlavné mesto pripraví a následne uzatvorí s neverejným poskytovateľom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku.
 3. Po nadobudnutí dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku hlavné mesto do 30 dní vyplatí finančný príspevok na prevádzku na samostatný bankový účet neverejného poskytovateľa, zriadený výlučne na účel uvedený v zmluve
 4. Podmienky pre uznanie vyplateného finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov v plnej výške od 1.4.2022 v zmysle Nariadenia vlády č. 84/2022 zo dňa 16. marca 2022

           Pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku v plnej výške po 1.4.2022 bude hlavné mesto Bratislava akceptovať finančný príspevok na prevádzku vyplatený neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení pre seniorov do konca  rozpočtového roka 2022 v čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie za nasledujúcej podmienky (t. j. už neplatí preplácanie finančného príspevku v plnej výške k stavu /počtu miest k 12.3.2020 podľa § 4 Nariadenia vlády č. 116/2020):

  • Finančný príspevok na prevádzku v plnej výške bez povinnosti vrátenia finančných prostriedkov za neobsadené miesto prijímateľom sociálnej služby na dlhší čas ako 30 dní z dôvodu ochorenia na COVID-19 uzná hl. mesto Bratislava na základe potvrdenia ústavného zdravotníckeho zariadenia, kde bol prijímateľ umiestnení počas jeho liečby resp. čestného vyhlásenia zariadenia.

  V prípade, že nie je splnená uvedená podmienka má neverejný poskytovateľ povinnosť vrátiť na účet hl. mesta SR Bratislava finančné prostriedky „formou avíza“ za dni nad rámec 30 dní po sebe nasledujúcich a to za I. polrok do 15.7. príslušného roka a za II. polrok do 15.1. nasledujúceho  kalendárneho roka.