Mestská nájomná agentúra

Mesto Bratislava spúšťa v rámci Bratislavskej organizácie bývania pilotný projekt Mestskej nájomnej agentúry (MNA), cez ktorý chce rozširovať bytový fond o byty zo súkromného sektoru zverením do správy MNA.

Cieľom Mestskej nájomnej agentúry je rozšírenie bytového fondu mesta v spolupráci s prenajímateľmi a zlepšenie tak dostupnosti bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi, ktorí sú v rámci štandardného trhu s bývaním z rôznych dôvodov znevýhodnení.

Mestská nájomná agentúra štartuje pilotnú fázu svojho pôsobenia v spolupráci s partnermi Slovenskou sporiteľňou a jej nadáciou a Nadáciou Kooperativa s cieľom zabývať v roku 2023 prvých desať domácností v štandardnom bývaní s poskytnutím garancií a sociálnej podpory.  Hlavným prenajímateľom v úvode projektu MNA bude spoločnosť Dostupný domov, založená Slovenskou sporiteľňou, Slovenským investičným holdingom a Nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá poskytne v priebehu roka 2023 do prenájmu celkovo 10 bytov na území Bratislavy. Projekt MNA bude fungovať aj vďaka finančným príspevkom Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Kooperativa.

Čo je princípom Mestskej nájomnej agentúry?

MNA vo svojej podstate funguje ako prostredník medzi majiteľmi bytov a domácnosťami, ktoré potrebujú štandardné bývanie. MNA ako garant nájomnej zmluvy poskytuje prenajímateľom istotu bezpečne prenajatého bytu a berie na seba riziká spojené s prenájmom. Predovšetkým sa chce stať zodpovedným partnerom, ktorý má záujem o dlhodobý nájom a ponúkať správu bytov. Zabývaným domácnostiam MNA ponúkne sociálnu podporu, ktorá je pri prevencii straty bývania kľúčová.

Primárnym cieľom MNA je znižovanie a prekonávanie bariér v dostupnosti bývania, ktoré budú v dlhodobom hľadisku viesť ku skvalitňovaniu života v Bratislave.

Dôležitý je tiež pozitívny dopad na súkromný sektor s bývaním a vďaka ďalšej spolupráci by mohol viesť k rozšíreniu bytového fondu v správe mesta, čím by sa bývanie sprístupnilo pre ľudí ohrozených bytovou núdzou či vylúčeným z bývania na komerčnom trhu.

Sociálna inovácia, akou je MNA, už roky funguje v mnohých európskych krajinách ako Belgicko, Holandsko, Francúzsko, ale aj v Poľsku či Českej republike. Sociálne nájomné agentúry sa v uplynulých rokoch rozvíjajú už i medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a mesto Bratislava tento inovatívny nástroj spúšťa ako prvá samospráva na Slovensku.

Pre koho je projekt určený?

Projekt Mestskej nájomnej agentúry je zameraný na znižovanie a prekonávanie bariér v dostupnosti bývania, teda je určený pre všetkých, ktorí čelia najrôznejším prekážkam na komerčnom trhu s bývaním. Môže ísť o samoživiteľky, seniorov, nízkopríjmové domácnosti, ľudí v bytovej núdzi, ale aj ľudí so zdravotným znevýhodnením či rodiny bývajúce v ubytovniach alebo inej forme nestabilného bývania.

Pilotná fáza projektu bude zameraná na ľudí v pobytových zariadeniach mesta, predovšetkým v mestskej ubytovni Fortuna. Byty budú ponúkané najmä rodinám, ktoré by si bez podpory nedokázali zabezpečiť bývanie z komerčnej ponuky sami, sú ohrozené bytovou núdzou alebo by na mestský byt čakali príliš dlho. Pri výbere sa v rámci pilotnej fázy zohľadňuje situácia danej rodiny, dĺžka pobytu v mestskom pobytovom zariadení, zdravotné okolnosti, celkové miera potreby a schopnosť platiť nájom. Klienti budú v bytoch platiť zvýhodnené nájomné oproti bežnej trhovej cene.

Čo garantuje a aké riziká na seba preberá MNA?

Mestská nájomná agentúra bude po skončení pilotnej fázy fungovať ako platforma pre prenajímateľov bytov, ktorí sú ochotní prenajímať svoje byty ohrozeným obyvateľom a bude pôsobiť ako “nárazníková zóna" medzi prenajímateľom bytu, ktorý prenajme mestu svoj byt do správy a domácnosťou, ktorá potrebuje bývať.

Preberá na seba mnohé riziká spojené s nájmom a ponúka prenajímateľom garancie predovšetkým vo forme zaplateného nájmu za každých okolností a tiež istotu, že stav bytu bude v poriadku.

Mesto prostredníctvom MNA na seba preberie zodpovednosť i za riešenie ďalších problémov v súvislosti s bývaním.

Tomu všetkému bude predchádzať prevenciou, prostredníctvom poskytovania sociálnej podpory, ktorá domácnostiam pomáha nielenže si udržať bývanie, ale i predchádzať krízovým situáciám. 

Ako sa do projektu zapojiť?

MNA v súčasnosti funguje v pilotnej fáze v spolupráci s dvoma partnermi. Až po skončení pilotnej fázy bude možné zapojenie širokej verejnosti. Akonáhle bude možnosť prihlásiť sa, všetky potrebné informácie pre Vás zverejníme na tejto stránke.

O možnosti ďalšej spolupráce a rozšírenia aktivít MNA budeme informovať prostredníctvom tejto stránky.

Pre viac informácií nám napíšte na [email protected]