Nájomné bývanie

Nájomné byty mesta

Podmienky pre zaradenie do projektu

V deň podania žiadosti:

  žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu, že
   nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu alebo
   dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou mu bránia užívať byt a neprišiel o právo bývať v byte vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť
  má trvalý pobyt v Bratislave

V deň uzatvorenia zmluvy o nájme:

  žiadateľ má príjem najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima

Kalkulačka na životné minimum

Overte si rýchlo a jednoducho, či príjmy Vašej domácnosti stačia na pokrytie životného minima. Bez toho vám nevieme poskytnúť miesto v našej ubytovni.

Čo je potrebné k žiadosti priložiť?

  občiansky preukaz (fotokópia z oboch strán, vrátane občianskeho preukazu manžela/manželky, druha/družky)
  rodný list žiadateľov a aj detí (fotokópia)
  doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu
  doklad preukazujúci výšku čistého príjmu (originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške priznaných dávok – invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, materská, potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške prídavku na deti, rodičovského príspevku)
  fotokópia listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy z miesta, kde má žiadateľ prihlásený trvalý pobyt
  čestné prehlásenie žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť s úradne overeným podpisom
  pokiaľ žiadateľ nemá trvalý pobyt v Bratislave, musí predložiť doklad preukazujúci, že sa najmenej po dobu 5 rokov pred podaním žiadosti zdržiaval v Bratislave (napr. fotokópiu pracovnej zmluvy od zamestnávateľa, zmluvu o ubytovaní, nájomnú zmluvu, doklad o navštevovaní školy a pod.)

Užitočné informácie

  nájomné zmluvy sú uzatvárané maximálne na 2 roky s možnosťou opakovaného predlžovania za splnenia podmienok
  maximálna doba nájmu nie je časovo obmedzená, za splnenia stanovených podmienok ide o trvalé riešenie bývania občanov
  po vyplnení žiadosti ste za splnenia podmienok zaradení do zoznamu žiadateľov o nájom obecného bytu