Výzva na podávanie žiadostí v roku 2024

Lehota pre podávanie žiadostí 1. 3. - 15. 4. (v roku 2024 predpokladáme len 1 výzvu)

Ciele dotačného Podprogramu 1

Zameriava sa na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Podporuje športové a vzdelávacie podujatia a aktivity organizované najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času (podrobnejšie viď Štatút dotačného Podprogramu 1 ↗︎

Výška dotácie

Minimálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 500€. Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 5,000€.

Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty, vrátane schválených projektov v Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí, je v sume 15,000€ na kalendárny rok.

Alokované finančné prostriedky pre rok 2024: 90,000€

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto
 • Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hl. mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území  hl. mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hl. mesta

Oprávnené aktivity podpory

 • podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, podpora rozvoja talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú, príp. príležitostnú záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania
 • podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností
 • podujatia a aktivity záujmového, najmä športového a neformálneho vzdelávacieho charakteru na podporu upevňovania zdravého spôsobu rodinného života
 • konferencie, workshopy, semináre, školenia
 • športové a vzdelávacie podujatia a aktivity realizované najmä na úrovni hl. mesta
 • pravidelná tréningová a záujmová činnosť
 • tábory, sústredenia a výmenné pobyty
 • propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie aktivity a s tým súvisiace práce a služby
 • vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít a s tým súvisiace práce a služby

Dotácie sa poskytujú na kolektívne aktivity, vo výnimočných a odôvodnených prípadoch aj na podporu jednotlivca.

Hodnotiace kritériá projektov

Projekty sa posudzujú na základe kritérií hodnotenia v tomto dokumente ↗︎.

Každý projekt môže získať maximálny počet 100 bodov. Pre posúdenie žiadostí dotačnou komisiou je dôležitý priemer získaných bodov v hodnotení. Aby mohol byť projekt úspešný, musí získať v priemere minimálne 70 % celkového bodového hodnotenia.

Čerpanie dotácie

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a efektívne, na schválený účel a v rámci rozpočtového obdobia, a je povinný ju vyčerpať najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Použitie dotácie podlieha povinnému zúčtovaniu s poskytovateľom.

Čo je potrebné k vypísaniu žiadosti o udelenie dotácie?

 • stanovy, resp. štatút organizácie opatrené pečiatkou MVSR, prípadne iný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby
 • doklad o pridelení IČO, DIČ a IČ DPH
 • doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene štatutárneho zástupcu právnickej osoby (menovací dekrét, resp. iné)
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke
 • doklad o vzniku právnickej osoby (bude potrebné uviesť dátum, miesto a číslo registrácie)
 • prehľad podporených projektov z rozpočtu hlavného mesta za obdobie predchádzajúcich 2 rokov (názov projektu, suma dotácie)

Ako požiadať o udelenie dotácie?

 • vyplniť žiadosť v elektronickom systéme ↗︎ vo výzve dotačného Podprogramu 1 pod názvom ŠPORT A VZDELÁVANIE_ROK 2024_Dotačný Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou
 • pripojiť všetky povinné prílohy (Pripojenie iného dokumentu k predpísanej stanovenej prílohe žiadosti sa bude považovať za porušenie pravidiel pri podávaní žiadosti, čo môže mať za následok jej vyradenie)
 • skontrolovať správnosť a úplnosť uvedených údajov (napr. presné pomenovanie názvu žiadateľa bez použitia skratiek, správnosť uvedeného čísla účtu, správnosť uvedených kontaktných údajov a pod.)
 • odoslať žiadosť
 • Tlačenú verziu odoslanej žiadosti, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie, predkladá žiadateľ v originálnom vyhotovení iba v prípade úspešnosti projektu, a to v termíne podpisu zmluvy.
 • Tlačenú verziu žiadosti a čestného vyhlásenia žiadateľ opatrí vždy dátumom zhodným s dátumom ich odoslania v e-systéme.
 • V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť prvýkrát, k podpisu zmluvy predkladá aj kópie všetkých povinných príloh.
 • V prípade akýchkoľvek zmien v už odovzdaných prílohách doručí k podpisu zmluvy i kópie potvrdzujúce tieto zmeny, všetko na adrese gestora programu: Oddelenie školstva, športu a mládeže, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Uršulínska 6, 3. posch.

Dôležité informácie a odporúčania

Prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých sa budete prihlasovať do elektronického systému pre podávanie žiadostí o dotáciu, tzv. e-systému, si starostlivo zapíšte a uchovajte. Budete ich potrebovať pri každom vstupe do e-systému, či už pri podávaní ďalších nových žiadostí, alebo k vstupu za účelom vypísania záverečnej správy a zúčtovania poskytnutej dotácie.

Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až potom vytlačiť VO VERZII PRE TLAČ. 
Žiadosť v tlačenej forme v termíne uzávierky nezasielajte, doručíte ju až v prípade úspešnosti projektu k podpisu zmluvy.

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude v e-systéme zaslaná vždy najneskôr v stanovenom uzávierkovom termíne do 24:00.

Kontakt

Mgr. Jana Panáková (žiadosti, výsledky a zúčtovania) +421 911 891 962

Mgr. Veronika Morvayová (zúčtovania)

Konzultácie: pondelok: 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00 streda: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Mgr. Jana Panáková

+421 910 807 456

Mgr. Veronika Morvayová

+421 911 908 366

Dokumenty

Výsledky dotačných konaní