Dotácie

Podprogram 1

Výzva na podávanie žiadostí v roku 2022

Lehoty pre podávanie žiadostí
2.kolo: 22.6. - 31.8.2022 (1.kolo: 15.12.2021 - 28.2.2022)

Ciele grantového Podprogramu 1

Zameriava sa na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Podporuje športové a vzdelávacie podujatia a aktivity organizované najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času (podrobnejšie viď Štatút grantového Podprogramu 1)

Výška dotácie

Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt: 3,320€.
Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty, vrátane schválených projektov v Podprograme 1 na podporu športových a vzdelávacích podujatí, je v sume 10,000€ na kalendárny rok.
Alokované finančné prostriedky pre rok 2022: 200,000€
Ako požiadate o udelenie grantu?
1
Žiadosť vyplníte v elektronickom systéme vo výzve grantového Podprogramu 1 pod názvom:  ŠPORT A VZDELÁVANIE – PODPROGRAM 1, 2. kolo – program na podporu pohyb. aktivít a neform. vzdel. v oblasti práce s deťmi a mládežou.
2
Pripojíte všetky povinné prílohy.
3
Skontrolujete správnosť a úplnosť uvedených údajov. (Napr. presné pomenovanie názvu žiadateľa bez použitia skratiek, správnosť uvedeného čísla účtu, správnosť uvedených kontaktných údajov a pod.)
4
Žiadosť odošlete.
    Tlačenú verziu odoslanej žiadosti spolu s čestným vyhlásením predkladáte v originálnom vyhotovení iba v prípade úspešnosti projektu, a to v termíne podpisu zmluvy.
    V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť prvýkrát, k podpisu zmluvy predkladá aj kópie všetkých ostatných povinných príloh.
    V prípade akýchkoľvek zmien v už odovzdaných prílohách v roku 2020, napr. v stanovách či štatútoch, bankových spojení, menovaní štatutárnych zástupcov a pod., doručí k podpisu zmluvy i kópie potvrdzujúce tieto zmeny, všetko na adrese gestora programu: Oddelenie školstva, športu a mládeže , Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Uršulínska 6, 3. posch.

Dôležité informácie a odporúčania

Formulár žiadosti je potrebné najskôr elektronicky odoslať a až potom vytlačiť VO VERZII PRE TLAČ.  Žiadosť sa spolu s povinnými prílohami v tlačenej forme nezasiela, doručíte ju až v prípade úspešnosti projektu k podpisu zmluvy.
Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude v e-systéme zaslaná vždy najneskôr v stanovenom uzávierkovom termíne do 24:00.

Kontakt

Mgr. Jana Panáková
Konzultácie: pondelok: 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:00 streda: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
+421 910 807 456
zavolať
jana.panakova@bratislava.sk
napísať