Hlavné mesto SR Bratislava má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných umeleckých škôl a 5 centier voľného času. Mesto Bratislava si uvedomuje dôležitosť postavenia práce učiteľa, ale i ostatných zamestnancov, ktorí sa rozhodli venovať všetko svoje úsilie v prospech detí a mládeže nášho mesta v čase ich mimoškolskej záujmovej činnosti, či už na pôde základnej umeleckej školy, alebo centra voľného času.

Primátor mesta za účelom ocenenia výsledkov práce zamestnancov základných umeleckých škôl a centier voľného času s dôrazom na prácu učiteľa usporadúva už tradične stretnutia pri príležitosti sviatku učiteľa na Deň učiteľov, za účelom ocenenia výsledkov ich práce a spomedzi viac ako 500 zamestnancov oceňuje každoročne tých najlepších.

Dokumenty