Usmerňovanie výstavby

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

K čomu záväzné stanovisko slúži a kedy oň žiadate?

Hlavné mesto SR Bratislava vydáva záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti v rámci konaní vedených na stavebnom úrade príslušnej mestskej časti.
V záväznom stanovisku uplatňuje hlavné mesto, ako dotknutý orgán, obsah územnoplánovacej dokumentácie. Najmä zásady a regulatívy záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ak mu to vyplýva z osobitných predpisov.
Stavebníci ho predkladajú na stavebný úrad príslušnej mestskej časti ako odborný podklad spolu s ostatnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby.
Záväzné stanovisko slúži ako podklad pre konanie vedené na príslušnom stavebnom úrade.

Čo musí obsahovať dokumentácia pre územné rozhodnutie?

Čo musí obsahovať dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby?

Postup pri žiadosti
1
Spracujte budúcu investičnú činnosť ako projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie (musí obsahovať aj vyhodnotenie zámeru vo vzťahu k regulácií z platnej územnoplánovacej dokumentácie).
2
O záväzné stanovisko k investičnej činnosti môžete požiadať elektronicky alebo fyzicky - „papierové podanie“ (zaslaním poštou alebo doručením osobne).
3
Záväzné stanovisko vám zašleme poštou.

Akým spôsobom požiadať o záväzné stanovisko?

Žiadosť môžete vyplniť a odoslať elektronicky spolu s potrebnými prílohami.
Papierové žiadosti prineste na podateľňu magistrátu na Primaciálne námestie 1 alebo pošlite priamo na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava
V prípade papierových podaní odporúčame priniesť aspoň 2 kópie projektovej dokumentácie. V takom prípade ju môže posudzovať aj viacero oddelení súčasne, čo značne urýchli posúdenie žiadosti.