K čomu záväzné stanovisko slúži a kedy oň žiadate?

Hlavné mesto SR Bratislava vydáva záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti ako odborný podklad pre konania vedených na stavebnom úrade príslušnej mestskej časti.

V záväznom stanovisku uplatňuje hlavné mesto ako dotknutý orgán obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady a regulatívy záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov.

Stavebníci ho predkladajú na stavebný úrad príslušnej mestskej časti spolu s ostatnými stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií v rámci územného konania, zlúčeného územného konania so stavebným a konania o dodatočnom povolení stavby.

Čo musí obsahovať dokumentácia k žiadosti o záväzné stanovisko?

Architektonicko - stavebné riešenie

Projektová dokumentácia pre príslušné konanie vedené na stavebnom úrade (§ 40c ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a ktorá obsahuje /nielen/ napr. vyhodnotenie súladu zámeru so záväznou časťou ÚPN, situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej stavby, situácia širších vzťahov v primeranej mierke so zohľadnením nadväznosti na existujúcu urbanistickú štruktúru, zreteľné vymedzenie stavebného pozemku - farebne odlíšené plochy zastavané, plochy spevnené a všetky druhy zelene, textovú časť....

Pokyny

Vyhodnotenie súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou

 • vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov (ÚPN). Podanie musí obsahovať posúdenie súladu v zmysle platnej regulácie podľa ÚPN, najmä z hľadiska intenzity využitia územia a z hľadiska funkčného využitia územia, pričom je potrebné rozlišovať, či sa stavba nachádza v rozvojových územiach alebo v stabilizovaných územiach.
 • a zároveň vo vzťahu k príslušnému územnému plánu zóny (ÚPN - Z) /ak taký územnoplánovací podklad pre dané územie je/
Pokyny

Dopravné riešenie

Údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie stavby, resp. riešeného územia na verejnú komunikačnú sieť (vyznačiť všetky vjazdy na pozemok a vstupy do objektu) vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia.

V rámci dopravného riešenia je potrebné predložiť dopravný výkres vrátane dopravného pripojenia s náležitým okótovaním, šírkovým usporiadaním komunikácií (existujúci stav vrátane návrhu), technické parametre navrhnúť v súlade s príslušnými aktuálne platnými STN

Pokyny

Upozorňujeme, že od 01.04.2024 je v platnosti nová legislatíva, ktorá ukladá povinnosť žiadateľovi podať žiadosť o záväzné stanovisko na príslušný dotknutý orgán*. Identickú dokumentáciu je potrebné podať aj na orgán, ktorý má právo vyjadriť sa k záväznému stanovisku dotknutého orgánu. Postup podávania žiadosti:

 • podať žiadosť o vyjadrenie na orgán, ktorý ma právo vyjadriť sa
 • podať žiadosť o záväzné stanovisko príslušnému dotknutému orgánu s kópiou žiadosti uvedenej pod bodom 1

*dotknutým orgánom je v prípade jednoduchých stavieb príslušná mestská časť a v prípade všetkých ostatných stavieb hlavné mesto SR Bratislava.

Akým spôsobom požiadať o záväzné stanovisko?

Žiadosť (formulár) je potrebné vyplniť elektronicky ↗︎:

 • formulár je možné odoslať spolu s potrebnými prílohami po prihlásení do „Bratislavského konta“. Prílohy musia obsahovať grafickú mierku, majú byť v neuzamknutom a nezaheslovanom vektorovom formáte .pdf (vo výnimočných prípadoch vo formáte .dxf),
 • ak sa neprihlásite do „Bratislavského konta“, je možné si formulár uložiť do súboru .pdf, vytlačiť a podať fyzicky na podateľni; alebo pre urýchlenie podania na podateľni hlavného mesta je možné si stiahnuť žiadosť vo formáte XML a priniesť takýto súbor na USB nosiči do podateľne.

V prípade papierových podaní je potrebné priniesť 3 kópie projektovej dokumentácie. V prípade menšieho počtu kópií nebude možné žiadosť na podateľni prevziať.

Papierové žiadosti prineste na podateľňu magistrátu na Primaciálne námestie 1 alebo pošlite priamo na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Útvar hlavného architekta Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava

Dokumenty

 • Pokyny ZST03. 04. 2024 • PDF • 609 kB
  Stiahnuť
 • Pokyny ZST03. 04. 2024 • PDF • 609 kB
  Stiahnuť