Aké sú etapy výstavby nehnuteľnosti?

Od momentu, keď nadobudnete pozemok, vypracujete projekt, získate potrebné povolenia, až kým objekt postavíte a skolaudujete - výstavba nehnuteľnosti prebieha v týchto etapách:

  • Investičný zámer
  • Územné konanie
  • Stavebné konanie
  • Výstavba a kolaudácia

Ako do procesu vstupuje hlavné mesto?

Vo fáze plánovania a prípravy investičného zámeru, v rámci územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti. Pre vás, stavebníkov, ktorí staviate nehnuteľnosť - poskytuje informácie o regulácii a vyjadruje sa k investičným zámerom, ktoré posudzuje vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii.

Vydáva 3 základné druhy písomností:

  • Územnoplánovacia informácia Hlavné mesto vydáva vo fáze plánovania investičného zámeru územnoplánovaciu informáciu ku kúpe alebo k zhodnoteniu pozemku alebo inej nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vášho záujmu na základe vašej žiadosti.
  • Stanovisko hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru Hlavné mesto vám, stavebníkom, umožňuje overiť si z vlastného podnetu vhodnosť navrhovaného investičného zámeru v území ešte vo fáze jeho prípravy. Máte možnosť svoj investičný zámer spracovaný v architektonickej štúdii predložiť hlavnému mestu na posúdenie a požiadať o vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru ešte pred začiatkom územného konania.
  • Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán posudzuje predložený investičný zámer vo vzťahu k záväznej časti územnoplánovacej dokumentácii a vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti k iným ako jednoduchým stavbám. K jednoduchým stavbám je dotknutým orgánom príslušná mestská časť a vydáva k nim záväzné stanovisko; hlavné mesto je orgán, ktorý ma právo vyjadriť sa k záväznému stanovisku mestskej časti.

Aká je dĺžka vybavovania žiadostí?

Dĺžku vybavovania žiadosti o ZST stanovujú ustanovenia príslušných právnych predpisov. Ovplyvňuje ju kvalita a úplnosť Vami predloženej žiadosti a dokumentácii.

Konzultačné hodiny

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti

[email protected]

Pondelok: 13:00 - 15:00 Streda: 13:00 - 15:00

Hlavné mesto SR Bratislava postupuje pri vydávaní záväzných stanovísk najmä v zmysle § 140a ods. 2 až 4 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacích vyhlášok č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., § 24 ods. 3 až 5, ods. 9 až 12, § 40a až § 40c zákona č. 200/2022 Z. z. o  územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, § 31f zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov (všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení neskorších predpisov), územných plánov zón, ako aj ďalších právnych predpisov odborného charakteru.