Čo je územnoplánovacia informácia?

Územnoplánovacia informácia v prvom rade poskytuje súhrn regulácií a základných informácií o záujmovom pozemku vyplývajúcich z platnej územnoplánovacej dokumentácie (Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov a územných plánov zón).

Je podkladom pri plánovaní výstavby. Môže slúžiť aj pre účely majetkovo-právneho vysporiadania, pre účely konaní o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy a pod.

Územnoplánovacia informácia je vydávaná k pozemkom registra „C“ a nie je viazaná na majetkovo-právny vzťah k pozemku. V prípade, ak je požiadané o územnoplánovaciu informáciu k pozemku registra „E“, jej obsah je, vzhľadom na lokalizáciu takéhoto pozemku v území, iba informatívny.

Mestské časti poskytujú územnoplánovaciu informáciu v území, pre ktoré je spracovaná zonálna dokumentácia, ktorej sú obstarávateľom.

Územnoplánovacia informácia poskytuje informácie o:

 • funkčnom využití pozemku
 • intenzite využitia pozemku, resp. záujmového územia (v prípade rozvojových území sú v nej uvedené hodnoty indexu podlažných plôch/IPP, indexu zastavaných plôch/IZP a koeficientu zelene/KZ)
 • požadovanej regulácii vyplývajúcej z príslušnej zonálnej dokumentácie, ak je pre dané územie v platnosti (prípadne iných územnoplánovacích podkladoch a rozpracovaných koncepciách)

Prečítajte si podrobnejšie informácie o územnom pláne

Ako získať základné informácie o riešenom území?
1

Pre získanie základných informácií navštívte Geoportál mesta Bratislava ↗︎, kde sú tieto informácie dostupné širokej verejnosti.

2

Pre viac informácií si v pravom stĺpci zaškrtnite aj mapovú vrstvu “Kataster”.

3

Pre lepšiu viditeľnosť odporúčame na vrstve “2.2 Regulačný výkres” kliknúť na tri bodky, zvoliť možnosť Priehľadnosť (druhý riadok) a posunúť posúvnik na lište (zvykne sa používať priehľadnosť 50%).

4

Po kliknutí na žiadanú parcelu alebo funkčnú plochu sa zobrazí tabuľka s informáciami o funkčnej ploche (číslo, názov, plocha, prípadne regulačný kód pri rozvojových územiach).

5

Ak by ste potrebovali informácie o konkrétnej parcele po kliknutí na mapu použite šípky (na hornej zelenej lište zobrazenej tabuľky). Označenie napr. (1 z 3) vám udáva koľko listov za sebou má aktuálne vyznačená plocha/parcela.

Akým spôsobom požiadať o územnoplánovaciu informáciu?

V prípade, že potrebujete územnoplánovaciu informáciu vo väčšom rozsahu, alebo ak ste riešené územie nenašli na geoportáli môžete hlavné mesto požiadať o informáciu vyplnením elektronického formulára (zatiaľ nie je k dispozícii, pracuje sa na jeho zavedení) alebo papierovej žiadosti. V oboch prípadoch bude nutné priložiť zákres záujmových parciel do kópie katastrálnej mapy (ideálne v mierke 1:1000).

Každá žiadosť by mala obsahovať :

 • Kontaktné údaje žiadateľa
 • Vec (Žiadosť o územnoplánovací Informáciu)
 • Charakteristika záujmového pozemku/územia:
  • katastrálne územie
  • parcelné číslo reg. C-KN
  • ulica/lokalita
 • Zámer žiadateľa
 • Kópia katastrálnej mapy (v M 1:1000 alebo M 1:500)

Po zavedení možnosti elektronického formulára bude možné žiadosť odoslať aj bez elektronického občianskeho preukazu. Papierové žiadosti prineste na podateľňu magistrátu na Primaciálne námestie 1 alebo pošlite priamo na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava