Platná územnoplánovacia dokumentácia

Územný plán mesta a jeho zmeny a doplnky

Územný plán je dokument o možnostiach zmysluplného rozvoja mesta. To, ako sa majú rozvíjať jednotlivé časti Bratislavy, určuje základný programový dokument rozvoja mesta, územný plán. Je dôležité tvoriť a dopĺňať ho v súlade s aktuálnymi výzvami a potrebami súčasného mestského života a jeho obyvateľov.
  Vytvára predpoklady pre harmonický rozvoj Bratislavy. Tak, aby boli všetky činnosti mesta v súlade. Zároveň sa kladie dôraz na ochranu a tvorbu krajiny, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosť o životné prostredie, ale aj zodpovedné využívanie zdrojov.
  Komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.
  Zosúlaďuje tie záujmy a činnosti rôznorodých aktérov v meste, ktoré ovplyvňujú územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu.
  Ustanovuje zásady priestorového usporiadania, funkčného využívania územia, starostlivosti o životné prostredie, verejného dopravného a technického vybavenia.
  Územný plán tiež určuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón, a je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie. 
  Územný plán rešpektuje požiadavky ochrany prírodných hodnôt európskeho významu, akými sú veľkoplošné chránené územia, biokoridory, lokality zaradené do území NATURA 2000 a územia vymedzené Ramsarským dohovorom. 

Čo ďalšie usmerňuje územný plán?

Územný plán koexistuje s ďalšími strategickými dokumentami. Dlhodobé formovanie mesta odzrkadľuje závery medzinárodných dokumentov pre rozvoj celého stredoeurópskeho priestoru.

Podporuje priority pre rozvoj Bratislavy, medzi ktoré patria: 

  dobudovanie atraktívnych lokalít centra mesta
  dobudovanie centier mestských častí
  realizácia bytovej výstavby
  revitalizácia športovo-rekreačných priestorov v prírodnom prostredí Malých Karpát a budovanie nových, najmä vo väzbe na Dunaj
  dobudovanie mestských komunikačných systémov
  výstavba nosného systému MHD

Špecifickosť Bratislavy - vstupná brána pre medzinárodný trh

Vzhľadom na prirodzené väzby Bratislavy na oblasť Viedne, Brna, Győru a Budapešti, sa práve tu vytvára najväčší priestor pre zapojenie Slovenska a jeho regiónov do európskeho trhu. Trhu tovarov a služieb, kapitálu, spoluprác v rámci vedecko-výskumnej činnosti i kultúry. A práve územný plán umožňuje navrhnúť možnosti pre nové hospodárske aktivity a vybudovať rozvojové póly v severozápadnom, južnom a juhozápadnom smere.
Územný plán mesta bol schválený dňa 31. 5.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007.

Pôvodné znenie Územného plánu 2007

Pre zjednodušený náhľad je možné využiť GIS aplikáciu obsahujúcu údaje z regulačného výkresu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v úplnom znení.
V prípade rozdielu medzi údajmi tohto úplného znenia ÚPN a údajmi uvedenými v schválenom ÚPN, ktorého záväzná časť je vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 4/2007 v znení neskorších nariadení, platí schválené znenie ÚPN, ktoré je zverejnené vyššie v prílohách.

Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

Hlavné mesto Slovenskej republiky schválilo zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 01, č. 02, č. 03, č. 05, č. 06 a č 07.