Aktuálne obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia

Územný plán mesta a jeho zmeny a doplnky

Aktuálne sa obstarávajú nasledovné zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov: