Hlavné mesto sa zaoberá obstarávaním, spracovaním a prerokovávaním územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, ktoré aj udržiava v aktuálnom stave. Aký je medzi nimi rozdiel a aké sú v rámci nich úlohy mesta?

Územnoplánovacia dokumentácia

Ide o dokumentáciu, ktorá komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.

Zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu, a v neposlednom rade tiež ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Spracúva sa pre stupeň celoštátny, regionálny, pre mikroregióny, pre obce a časti obce, pričom obsahuje informatívnu a záväznú časť.

Čo tvorí územnoplánovaciu dokumentáciu?

 • Koncepcia územného rozvoja Slovenska
 • Koncepcia územného rozvoja regiónu (pôvodne územný plán regiónu)
 • územný plán mikroregiónu
 • územný plán regiónu
 • územný plán obce
 • územný plán zóny

Územnoplánovacie podklady

Medzi územnoplánovacie podklady patria územnotechnické podklady a územné štúdie, ale aj aktuálne územné generelyurbanistické štúdie,

Na rozdiel od územných plánov tieto dokumenty neobsahujú záväznú časť a majú v procese územného plánovania svoju špecifickú a nezastupiteľnú úlohu.

Úlohy mesta v rámci územnoplánovacích dokumentov

Mesto Bratislava je orgánom územného plánovania, ktorý:

 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu Bratislavy a zón, vrátane ich aktualizácie, resp. zmien a doplnkov:
  • na úrovni mesta: Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007, v znení zmien a doplnkov
  • na úrovni zóny: Aktualizácia Územného plánu zóny A6 Bratislava, Územný plán zóny Dunajská, Územný plán zóny Machnáč, Územný plán zóny Podhradie, Územný plán zóny celomestské centrum, časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom
 • obstaráva územnoplánovacie podklady (územné štúdie)
 • vydáva stanoviská pri prerokovávaní územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni obstarávanej mestskými časťami Bratislavy

Kontakt

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Túto oblasť upravuje predovšetkým zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.