Územné generely

Podrobne riešia otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia – bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie.
Mesto Bratislava ich spracovalo, aby sa prehĺbilo riešenie jednotlivých zložiek osídlenia, a sú tiež podkladom územného rozhodovania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

Prerokované uzemné generely

Šport a rekreácia - Tabuľková časť 1