Územnoplánovacie podklady tvoria spolu s územnoplánovacou dokumentáciou a  územnými rozhodnutiami základné nástroje územného plánovania.

Medzi územnoplánovacie podklady patria:

Na rozdiel od územných plánov tieto dokumenty neobsahujú záväznú časť a majú v procese územného plánovania svoju špecifickú a nezastupiteľnú úlohu.