Územnoplánovacie dokumenty

Aktuálne obstarávané územnoplánovacie podklady

Obstarávané územné generely

Obstarávané urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia na Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka