Obstarávané územné generely

Územný generel zelene Hlavného mesta SR Bratislavy

Predmetom generelu je komplexná analýza všetkých plôch zelene s minimálnou rozlohou 0,5ha a zhodnotenie predpokladov ich rozvoja z pohľadu aktuálnych trendov a požiadaviek na návrh koncepcie zelenej infraštruktúry mesta. Navrhne ochranu, stabilizáciu a skvalitnenie zelene s ohľadom na predpokladaný rozvoj mesta, potreby jeho obyvateľov a hrozby, akými sú rýchlo meniaca sa klíma či strata biodiverzity. Vypracovanie tohto územnoplánovacieho podkladu je rozdelené do troch fáz. V prvej fáze spracovania sa kladie dôraz na mapovanie súčasného stavu z rôznych hľadísk, ako napr. kvalita (sadovnícka hodnota), vlastníctvo, dostupnosť, rozloha a kategória zelene, úroveň ochrany, a pod. Taktiež sa v tejto fáze mapujú ucelené neudržiavané plochy s potenciálom návrhu zeleň v budúcnosti, krajinno-ekologicky významné elementy, zeleň modrej infraštruktúru, líniové prvky zelene a mnohé ďalšie. Súčasťou tejto fázy je okrem grafickej časti, ktorá bude obsahovať 3 výkresy, aj časť textová, kde čitatelia nájdu komplexné vyhodnotenie tejto analytickej časťi generelu.

V druhej etape, ktorú tvorí návrhová časť, sa spracovatelia zamerajú na tvorbu koncepcie zelenej infraštruktúry v prepojení aj na zeleň prvkov modrej infraštruktúry, ktorá bude navrhnutá s pohľadom nielen na ekologické a ekostabilizačné aspekty, ale aj tie spoločenské a kultúrne. Súčasťou návrhovej časti bude aj dlhodobá a strednodobá vízia koncepcie zelene, definovanie rozvoja jednotlivých kategórií zelene v urbanizovanom prostredí a aj v extraviláne mesta, návrh nových plôch zelene a tzv. intaktných plôch (plochy na zastabilizovanie a zrevitalizovanie) ako aj návrhy na regulatívy, ktoré by sa mali preniesť do smernej textovej časti územného plánu. Z pohľadu zmeny klímy by generel zelene mal priniesť návrhy na prírode blízke adaptačné opatrenia pre zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy (horúčavy, prívalové dažde, suchá), a taktiež opatrenia proti strate biodiverzity a ekosystémových služieb. V tretej, poslednej etape bude cieľom tieto predošlé fázy stmeliť do jedného uceleného diela. 

Zmluva o dielo a licenčná zmluva so spracovateľom ↗︎ bola podpísaná 22.4.2021. Aktuálne sa spracúva prvá etapa analytickej časti diela. V súčasnosti sa dokončuje jeho prvá analytická časť a po jej dokončení bude nasledovať vypracovanie návrhovej časti.

ANALYTICKÁ ČASŤ ↗︎

Územný generel záhradkárskych a chatových osád Hlavného mesta SR Bratislavy

Generel na základe prieskumov, rozborov a analýz vytvorí databázu záhradkárskych a chatových lokalít na území mesta, vyhodnotí ich polohu, potenciál, plošné a funkčné vymedzenie, charakteristiku aj zaradenie do kategórií konkrétnych lokalít s návrhom ich ďalšieho možného vývoja podľa územnotechnických podmienok a potrieb mesta s dôrazom na rešpektovanie existujúceho prírodného prostredia a vzťah k okolitej zástavbe.

V súčasnosti záhradkárske a chatové lokality využívajú mnohí obyvatelia mesta za účelom rekreácie, ale aj prechodného bývania. Výstavba v jednotlivých lokalitách je neriadená, je potrebné ju regulovať a územia skultivovať. Spracovanie nového generelu súvisí najmä s možnosťami rozvoja záhradkárskych a chatových osád a lokalít v kontexte širších vzťahov podľa charakteru územia a jeho prehlbujúcej regulácie i podrobnejšej špecifikácie pre objekty individuálnej rekreácie. Súčasťou generelu bude aj digitalizované spracovanie formou GIS, kompatibilne s informačným systémom hlavného mesta.

Súčasťou generelu bude aj digitalizovaná geodatabáza riešených lokalít spracovaná formou dashboardu (nástenky pre integráciu aktuálnych informácií) a webovej aplikácie, v ktorej budú aj pasporty v členení na mestské časti v štruktúre zodpovedajúcej navrhnutej systematizácii.

Aktuálne je generel v etape spracovania návrhu riešenia.

ZADANIE ↗︎

Územný generel školstva Hlavného mesta SR Bratislavy

Územný generel školstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej aj „ÚG školstva“) bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre podrobné riešenie otázok územného rozvoja funkčnej zložky školstva na území mesta. Územný generel, vzhľadom na meniacu sa demografickú situáciu, prehĺbi riešenie školstva ako súčasti osídlenia v rámci funkčnej zložky školstva v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, najmä čo sa týka analýzy škôl, návrhu ich ďalšieho možného vývoja a spodrobnenia regulatívov pre ich riešenie. ÚG školstva bude podkladom pri usmerňovaní investičnej činnosti vo väzbe na areály celomestského, nadmestského, regionálneho až celoslovenského významu, až po vybavenie centier občianskej vybavenosti a obytného územia. Zároveň bude podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu, pre spracovanie nového územného plánu, ako i pre spracovanie ďalších stupňov územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

ÚG školstva bude obsahovať textovú a grafickú časť, analytickú a návrhovú. Súčasťou generelu bude aj digitalizované spracovanie formou GIS, kompatibilne s informačným systémom hlavného mesta.

Návrh ÚG školstva bude spracovaný na podklade zadania. Návrh zadania ÚG školstva bol vypracovaný Sekciou územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy a Oddelením obstarávania územnoplánovacích dokumentov Sekcie územného rozvoja magistrátu v roku 2022. Na základe vyhodnotenia uplatnených stanovísk a vznesených pripomienok dotknutých orgánov k návrhu zadania ÚG školstva bol v súčinnosti oboch odborných útvarov vypracovaný čistopis zadania.

Čistopis zadania (PDF) ↗︎

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy

Z dôvodu meniacej sa demografickej štruktúry, dynamiky a potrieb obyvateľstva je zámerom hlavného mesta SR Bratislavy obstarať nový územnoplánovací podklad, Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej „ÚG športu a rekreácie“), ktorý bude reagovať na meniace sa trendy v spoločnosti. Ambíciou ÚG športu a rekreácie je zároveň sústrediť pozornosť na zariadenia športovej infraštruktúry (ŠI), ktoré saturujú potreby obyvateľstva v rámci obytných štvrtí a dávajú užívateľom možnosť pestrého výberu športových aktivít v mieste kde bývajú. ÚG športu a rekreácie bude slúžiť ako podklad pre podrobné riešenie otázok územného rozvoja funkčnej zložky športu a rekreácie na území mesta. ÚG športu a rekreácie bude podkladom pri usmerňovaní investičnej činnosti a pre rozhodovanie o umiestňovaní areálov športového a rekreačného zamerania celomestského a nadmestského významu až po vybavenie centier občianskej vybavenosti a obytného územia. Zároveň bude podkladom pre zmeny a doplnky ÚPN, pre spracovanie nového ÚPN, ako i pre spracovanie ďalších stupňov územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov a pre spodrobnenie regulatívov pri riešení športovo-rekreačných zariadení v urbanizovanom a prírodnom prostredí. ÚG športu a rekreácie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Súčasťou generelu bude aj digitalizované spracovanie formou GIS, kompatibilne s informačným systémom hlavného mesta. Návrh ÚG športu a rekreácie bude spracovaný na podklade zadania. Návrh zadania ÚG športu a rekreácie bol vypracovaný Sekciou územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy a Oddelením obstarávania územnoplánovacích dokumentov Sekcie územného rozvoja magistrátu v roku 2022. Na základe vyhodnotenia uplatnených stanovísk a vznesených pripomienok dotknutých orgánov k návrhu zadania ÚG športu a rekreácie bol v súčinnosti oboch odborných útvarov vypracovaný čistopis zadania.

Zadanie ÚG športu a rekreácie ↗︎

Obstarávané urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka

Urbanistická štúdia rieši okolie Chorvátskeho ramena pri novovznikajúcej električkovej trati vedúcej od Bosákovej po Janíkov dvor v Petržalke.

Štúdiu, ktorá sa pripravuje pod gesciou hlavnej architektky Bratislavy, spracúva prof. Bohumil Kováč a kolektív – výber spracovateľa vzišiel z medzinárodnej súťaže návrhov a bol vybraný renomovanou odbornou porotou.

Štúdia sa aktuálne nachádza v štádiu dorokovaní a dopracovávaní čistopisu. Pripomienky ku konceptom urbanistickej štúdie z prerokovávania sa sumarizujú, vyhodnocujú a zapracovávajú do čistopisu štúdie.

Urbanistická štúdia Pribinova-Zimný prístav: 1. etapa Pribinova

Územie ľavobrežného celomestského centra (CMC) je rozvíjajúcou sa novou mestskou štvrťou, ktorá sa plánovala a postupne rozvíjala od 60-tych rokov 20 storočia. Územie CMC je tvorené primárne zónou Pribinova a zónou Chalupkova. Sú súčasťou kompaktného mesta a sú napojené na nábrežnú promenádu začínajúcu pri moste Lanfranconi v pokračovaní výhľadovo až do územia Zimného prístavu po južnej nábrežnej hrane. Samotné územie Zimného prístavu predstavuje pre územie ľavobrežného CMC nástupný priestor po medzinárodnej vodnej ceste Dunaj.

Vzhľadom na význam lokality v priamej nadväznosti na nábrežie rieky Dunaj ako hlavnej kompozičnej osi územia mesta je potrebné sa venovať napojeniu územia na historické centrum a kompaktnú zástavbu okolitých území. Rozvoju zóny Pribinova - Zimný prístav je potrebné sa venovať ako ucelenému transformačnému územiu. Riešenie celého záujmového územia je rozdelené do dvoch etáp riešenia: v prvej etape zóna Pribinova a v druhej etape zóna Zimný prístav.

Predmetom riešenia Urbanistickej štúdie Pribinova je prvá etapa zodpovedajúca územiu pozdĺž Pribinovej ulice v nadväznosti na nástupný priestor do územia Zimného prístavu.

Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti rozvoja nadväzných zón a na základe vyhodnotenia spracovať čistopis slúžiaci ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN Hl. m. SR Bratislavy.

Urbanistická štúdia viníc na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Mesto Bratislava má záujem vypracovať koncepciu ochrany a rozvoja územia viníc. Štúdia rieši  plochy stanovené v územnom pláne mesta pre funkčné využitie vinice v mestských častiach Devín, Nové Mesto, Rača a Vajnory. Štúdia bude po kladnom prerokovaní slúžiť ako územnoplánovací podklad na návrh zmien a doplnkov územného plánu a zároveň na vypracovanie nového územného plánu mesta.

Jej úlohou bude zaoberať sa identifikáciou stavu v území, možnosťami ochrany, zachovania a znovuobnovenia ucelených plôch viníc a vinohradov. Urbanistická štúdia má zároveň priniesť odpovede na otázky budúceho vývoja územia svahov Malých Karpát v kontexte aktuálneho územného plánu a nových výziev v oblasti kvality životného prostredia mesta. Nezastavané a zastavané územia mesta budú predmetom riešenia najmä z hľadiska vzájomných funkčno-prevádzkových vzťahov; ochrany prírody, biodiverzity a krajiny; adaptácie na zmenu klímy; nárokov na dopravnú a technickú infraštruktúru. Štúdia sa aktuálne nachádza v etape zadania, ktoré bolo spracované v decembri 2022 na podklade vyhodnotených pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu zadania v marci 2022.

Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

Zámerom mesta Bratislava je rozvíjanie transformačných území dlhodobo evidovaných ako brownfieldy, s primárnym zameraním sa na dotváranie centra mesta a vnútorného mesta ako komplexného mestského prostredia moderných štvrtí kompaktného mesta.

Zóna Mlynské nivy nadväzuje na rôzne typy urbanistických štruktúr od pôvodnej vidieckej zástavby starého Prievozu, cez prvé sídliskové formy bývania, až po novodobé celomestské centrum s výškovými stavbami pri Košickej ulici či priestor Zimného prístavu. V súčasnosti tvorí prevahu pohybu v danej zóne individuálna automobilová doprava, pre iné formy dopravy a pohybu, nie je v zóne vytvorený primeraný priestor.

Územie zóny Mlynské nivy dnes z 80% predstavujú transformačné územia a v 34% je nevyhnutná zmena súčasného funkčného využitia, aby mohlo dôjsť k transformácii a územie mohlo fungovať ako ucelené komplexné mestské prostredie.

Vzhľadom na polohový potenciál územia v priamom kontakte s centrom mesta a celomestským centrom so zónou výškových stavieb a jeho zásadný vplyv na možný rozvoja kompaktného mesta je nevyhnutná koordinovaná intervencia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy.

Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti transformácie územia na plnohodnotnú mestskú štvrť v nadväznosti na jestvujúce obytné štruktúry, zhodnotiť limity územia, stanoviť zodpovedajúcu koncepciu ďalšieho rozvoja územia, zásady, regulačné princípy a prevádzkové pravidlá využitia územia.

Urbanistická štúdia overí možnosti prehodnotenia funkčného využitia a priestorovej regulácie plôch určených v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej len „UPN hl. m. SR Bratislavy“) a navrhne v území zmenu ÚPN mesta za účelom podpory tvorby komplexného mestského prostredia.

Kladne prerokovaná MUŠ Mlynské nivy bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hl. m. SR Bratislavy.

MUŠ Mlynské nivy, Zadanie, 03-2023 ↗︎

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených v rámci prekovania k návrhu zadania MUŠ Mlynské nivy, 03-2023 ↗︎

Urbanistická štúdia zóny Pribinova-Zimný prístav: 1. etapa Pribinova

Územie ľavobrežného celomestského centra (CMC) je rozvíjajúcou sa novou mestskou štvrťou, ktorá sa plánovala a postupne rozvíjala od 60-tych rokov 20 storočia. Územie CMC je tvorené primárne zónou Pribinova a zónou Chalupkova. Sú súčasťou kompaktného mesta a sú napojené na nábrežnú promenádu začínajúcu pri moste Lanfranconi v pokračovaní výhľadovo až do územia Zimného prístavu po južnej nábrežnej hrane. Samotné územie Zimného prístavu predstavuje pre územie ľavobrežného CMC nástupný priestor po medzinárodnej vodnej ceste Dunaj.

Vzhľadom na význam lokality v priamej nadväznosti na nábrežie rieky Dunaj ako hlavnej kompozičnej osi územia mesta je potrebné sa venovať napojeniu územia na historické centrum a kompaktnú zástavbu okolitých území. Rozvoju zóny Pribinova - Zimný prístav je potrebné sa venovať ako ucelenému transformačnému územiu. Riešenie celého záujmového územia je rozdelené do dvoch etáp riešenia: v prvej etape zóna Pribinova a v druhej etape zóna Zimný prístav.

Predmetom riešenia Urbanistickej štúdie Pribinova bude prvá etapa zodpovedajúca územiu pozdĺž Pribinovej ulice v nadväznosti na nástupný priestor do územia Zimného prístavu.

Hlavným dôvodom na spracovanie je vytvorenie ucelenej koncepcie formovania udržateľného mestského prostredia v celomestskom centre ako atraktívneho nástupného verejného priestoru prepájajúceho historickú časť mesta s pôvodne industriálnymi zónami a zónou Zimného prístavu.

Dôvodom na spracovanie je aj koordinácia zámerov v území s cieľom vytvoriť kompaktnú zónu zodpovedajúcu polohovému potenciálu na území mesta a jej celomestského významu.

Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti rozvoja nadväzných zón a na základe vyhodnotenia spracovať čistopis slúžiaci ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hl. m. SR Bratislavy.

Zadanie UŠ PZP 1. etapa Pribinova, december 2022 ↗︎

Prerokovanie Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka

Urbanistická štúdia na Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka