Aktuálne mesto Bratislava neobstaráva nové územné plány zón ani zmeny a doplnky platných územných plánov zón, ktoré v minulosti obstaralo.

Radi by sme Vás informovali, že obsah odkazov na obstarávané územné plány zón sú zodpovedné mestské časti, ktoré ich obstarávajú.

Devínska Nová Ves

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Devínska Nová Ves:

 • Územný plán zóny Kolónia v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, Zadanie ÚPN z Kolónia čistopis, máj 2014, schválené uznesením miestneho zastupiteľstva UMZ 126/10/2014 zo dňa 28.10.2014 ↗︎ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves nemá na svojej stránke tento obstarávaný územný plán zón zverejnený. V roku 2015 boli práce na realizácii ÚPN zóny Kolónia pozastavené.

Jarovce

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Jarovce:

Lamač

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Lamač:

 • Územný plán zóny Lamač Zečák, Upravený návrh ÚPN Z Zečák, september 2017. Upravený návrh Územného plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač, je v procese posudzovania predpokladaného vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Územný plán zóny Svätá Rozália ↗︎, Oznámenie o začatí obstarávania, december 2019

Nové Mesto

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto:

Petržalka

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Petržalka:

Rača

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Rača:

Staré Mesto

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto:

 • Územný plán zóny Brnianska - Patrónka
 • Územný plán zóny CMO severovýchod

Vajnory

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Vajnory:

 • Územný plán zóny CEPIT; upravený návrh ÚPN Z 04/2021, spracovateľ ÚPN Z: BOGAR KRÁLIK URBAN, ateliér architektúry a designu, Panská 13, 811 01 Bratislava

Záhorská Bystrica

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica:

 • Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu zóny Záhorská Bystrica - Krče, Oznámenie o začatí obstarávania ZaD č. 3 ÚPN Z Krče, máj 2021 Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica aktuálne nemá na svojej stránke zverejnené obstarávané ZaD č. 3 ÚPN Z Krče.

Karlova Ves

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Karlova Ves:

 • UPN Z Dlhé Diely 4-5 - Návrh, rok 2019 (spracovateľ Ing. arch. Karol Balaš a kol.)
 • UPN Z Dlhé Diely 6 - Návrh zadania, rok 2019 (spracovateľ Ing. arch. Karol Balaš a kol.)
 • UPN Z Janotova - Hany Meličkovej - návrh riešenia, rok 2014 (spracovateľ Ing. arch. Peter Babinec – BABS s.r.o)
 • UPN Z Karloveská zátoka - návrh zadania, rok 2013 ( FORM- PROJEKT, s.r.o. a AŽ Projekt, s.r.o.)
 • UPN Z Karlova Ves - západná hranica - Oznámenie o začatí obstarávania, rok 2018
 • UPN Z Líščie údolie - Návrh zadania, rok 2018 (spracovateľ Ing. arch. Eva Balašová)

Dúbravka

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Dúbravka:

 • UPN Z Dúbravka - západný rozvoj - Oznámenie o začatí obstarávania, 03/2019 (spracovateľ VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o.)

Mestské časti, ktoré nie sú vyššie uvedené, nemajú aktuálne spracovávaný žiaden ÚPNZ.

Podnet na zmeny a doplnky územných plánov zón, ktoré obstaralo Hlavné mesto SR Bratislava, môžete podať tu ↗︎ podľa inštrukcií. Podnety k ostatným územným plánom zón treba zasielať mestským častiam, ktoré ich obstarali.

Kontakt

Podnety a pripomienky môžete zaslať na: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

V prípade, že máte záujem požiadať o zmenu alebo doplnok územnoplánovacej dokumentácie, ktorej obstarávateľom je mesto Bratislava, môžete tak spraviť tu.

To, ako sa môžete zapojiť do procesu obstarávania územných plánov zón a ich zmien a doplnkov, sa dozviete tu a v časti Chcem vybaviť.

Aktuálne preskúmavame:

 • Územný plán zóny Machnáč v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
 • Aktualizácia územného plánu A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
 • Územný plán zóny Dunajská v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
 • Územný plán zóny Podhradie (lehota preskúmania november 2021)