Aktuálne mesto Bratislava neobstaráva nové územné plány zón ani zmeny a doplnky platných územných plánov zón, ktoré v minulosti obstaralo.

Radi by sme Vás informovali, že obsah odkazov na obstarávané územné plány zón sú zodpovedné mestské časti, ktoré ich obstarávajú.

Devínska Nová Ves

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Devínska Nová Ves:

 • Územný plán zóny Kolónia v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, Zadanie ÚPN z Kolónia čistopis, máj 2014, schválené uznesením miestneho zastupiteľstva UMZ 126/10/2014 zo dňa 28.10.2014 ↗︎ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves nemá na svojej stránke tento obstarávaný územný plán zón zverejnený. V roku 2015 boli práce na realizácii ÚPN zóny Kolónia pozastavené.

Jarovce

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Jarovce:

Lamač

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Lamač:

 • Územný plán zóny Lamač Zečák, Upravený návrh ÚPN Z Zečák, september 2017. Upravený návrh Územného plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač, je v procese posudzovania predpokladaného vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Územný plán zóny Svätá Rozália ↗︎, Oznámenie o začatí obstarávania, december 2019

Nové Mesto

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto:

Petržalka

Obstarávateľ Mestská čast Bratislava-Petržalka:

Rača

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Rača:

Staré Mesto

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto:

 • Územný plán zóny Brnianska - Patrónka
 • Územný plán zóny CMO severovýchod

Vajnory

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Vajnory:

 • Územný plán zóny CEPIT; upravený návrh ÚPN Z 04/2021, spracovateľ ÚPN Z: BOGAR KRÁLIK URBAN, ateliér architektúry a designu, Panská 13, 811 01 Bratislava

Záhorská Bystrica

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica:

 • Územný plán zóny Ivánce ↗︎, Záhorská Bystrica, Návrh riešenia ÚPN Z Ivánce, marec 2022
 • Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu zóny Záhorská Bystrica - Krče, Oznámenie o začatí obstarávania ZaD č. 3 ÚPN Z Krče, máj 2021 Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica aktuálne nemá na svojej stránke zverejnené obstarávané ZaD č. 3 ÚPN Z Krče.

Karlova Ves

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Karlova Ves:

 • UPN Z Dlhé Diely 4-5 - Návrh zadania, rok 2019 (spracovateľ Ing. arch. Karol Balaš a kol.)
 • UPN Z Dlhé Diely 6 - Návrh zadania, rok 2019 (spracovateľ Ing. arch. Karol Balaš a kol.)
 • UPN Z Janotova - Hany Meličkovej - návrh riešenia, rok 2014 (spracovateľ Ing. arch. Peter Babinec – BABS s.r.o)
 • UPN Z Karloveská zátoka - návrh zadania, rok 2013 ( FORM- PROJEKT, s.r.o. a AŽ Projekt, s.r.o.)
 • UPN Z Karlova Ves - západná hranica - Oznámenie o začatí obstarávania, rok 2018
 • UPN Z Líščie údolie - Návrh zadania, rok 2018 (spracovateľ Ing. arch. Eva Balašová)

Dúbravka

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Dúbravka:

 • UPN Z Dúbravka - západný rozvoj - Oznámenie o začatí obstarávania, 03/2019 (spracovateľ VAVRICA ARCHITEKTI, s.r.o.)

Mestské časti, ktoré nie sú vyššie uvedené, nemajú aktuálne spracovávaný žiaden ÚPNZ.

Preskúmanie územnoplánovacích dokumentácií

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje pravidelné preskúmanie platných územných plánov, ktorých je obstarávateľom. Účelom preskúmania je udržiavať územnoplánovaciu dokumentáciu aktuálnom stave a preverovať, či je potrebné ju aktualizovať, prípadne obstarať ju nanovo.

Fyzické osoby, právnické osoby, inštitúcie a organizácie sú o preskúmaní upovedomované oznámením o preskúmaní, ktoré sa zverejňuje na úradnej tabuli hlavného mesta a na stránke www.bratislava.sk ↗︎, a môžu podávať pripomienky a podnety na zmeny územných plánov.

Kedy je možné podávať podnety na zmeny územného plánu/plánov?

Je možné ich podávať priebežne. Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov tieto podnety zbiera a eviduje. V prípade aktualizácie územného plánu sú zaevidované podnety súčasťou preskúmania.

Forma a obsah pripomienok a podnetov

Pripomienky a podnety podajte, prosím, výlučne písomne a pripojte fotografie a katastrálnu mapu s detailnejším zakreslením požiadavky. Podnet taktiež musí obsahovať popis súčasného stavu s návrhom nového riešenia a grafickú časť – katastrálnu mapu, prípadne výkresovú dokumentáciu so zakreslením návrhu a identifikáciu vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom sa zmena navrhuje.

Podnet na zmeny a doplnky územných plánov zón, ktoré obstaralo Hlavné mesto SR Bratislava, môžete podať podľa týchto inštrukcií. Podnety k ostatným územným plánom zón treba zasielať mestským častiam, ktoré ich obstarali.

Kontakt

Podnety a pripomienky môžete zaslať na: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava

V prípade, že máte záujem požiadať o zmenu alebo doplnok územnoplánovacej dokumentácie, ktorej obstarávateľom je mesto Bratislava, môžete tak spraviť tu.

To, ako sa môžete zapojiť do procesu obstarávania územných plánov zón a ich zmien a doplnkov, sa dozviete tu a v časti Chcem vybaviť.

Aktuálne preskúmavame:

 • Územný plán zóny Machnáč v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
 • Aktualizácia územného plánu A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
 • Územný plán zóny Dunajská v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
 • Územný plán zóny Podhradie (lehota preskúmania november 2021)