Aktuálne obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia

Územné plány zón a ich zmeny a doplnky, preskúmanie

Aktuálne mesto Bratislava neobstaráva nové územné plány zón ani zmeny a doplnky platných územných plánov zón, ktoré v minulosti obstaralo.
Radi by sme Vás informovali, že obsah odkazov na obstarávané územné plány zón sú zodpovedné mestské časti, ktoré ich obstarávajú.
Mestské časti, ktoré nie sú vyššie uvedené, nemajú aktuálne spracovávaný žiaden ÚPNZ.

Preskúmanie územnoplánovacích dokumentácií

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje pravidelné preskúmanie platných územných plánov, ktorých je obstarávateľom. Účelom preskúmania je udržiavať územnoplánovaciu dokumentáciu aktuálnom stave a preverovať, či je potrebné ju aktualizovať, prípadne obstarať ju nanovo.
Fyzické osoby, právnické osoby, inštitúcie a organizácie sú o preskúmaní upovedomované oznámením o preskúmaní, ktoré sa zverejňuje na úradnej tabuli hlavného mesta a na stránke www.bratislava.sk, a môžu podávať pripomienky a podnety na zmeny územných plánov.

Kedy je možné podávať podnety na zmeny územného plánu/plánov?

Je možné ich podávať priebežne. Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov tieto podnety zbiera a eviduje. V prípade aktualizácie územného plánu sú zaevidované podnety súčasťou preskúmania.

Forma a obsah pripomienok a podnetov

Pripomienky a podnety podajte, prosím, výlučne písomne a pripojte fotografie a katastrálnu mapu s detailnejším zakreslením požiadavky. Podnet taktiež musí obsahovať popis súčasného stavu s návrhom nového riešenia a grafickú časť – katastrálnu mapu, prípadne výkresovú dokumentáciu so zakreslením návrhu a identifikáciu vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom sa zmena navrhuje.
Podnet na zmeny a doplnky územných plánov zón, ktoré obstaralo Hlavné mesto SR Bratislava, môžete podať podľa týchto inštrukcií. Podnety k ostatným územným plánom zón treba zasielať mestským častiam, ktoré ich obstarali.

Kontakt

Podnety a pripomienky môžete zaslať na: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
uzemnoplanovaciedokumenty@bratislava.sk
napísať
V prípade, že máte záujem požiadať o zmenu alebo doplnok územnoplánovacej dokumentácie, ktorej obstarávateľom je mesto Bratislava, môžete tak spraviť tu.
To, ako sa môžete zapojiť do procesu obstarávania územných plánov zón a ich zmien a doplnkov, sa dozviete tu a v časti Chcem vybaviť.

Aktuálne preskúmavame:

    Územný plán zóny Machnáč v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
    Aktualizácia územného plánu A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
    Územný plán zóny Dunajská v znení zmien a doplnkov (lehota preskúmania november 2021)
    Územný plán zóny Podhradie (lehota preskúmania november 2021)