Procesy obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov

Hlavné mesto SR Bratislava ako orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia.
Ak dôjde k ich zmene, prípadne ak treba umiestniť verejnoprospešné stavby alebo ak treba územnoplánovaciu dokumentáciu zosúladiť s územným plánom regiónu, či s jeho zmenami a doplnkami, orgán územného plánovania obstará zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie.
Hlavné mesto SR Bratislava zároveň:
  pravidelne preskúmava schválený územný plán mesta aj ním obstarané územné plány zón, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či ich netreba obstarať nanovo
  eviduje podané žiadosti a návrhy na zmeny a doplnky ním obstaranej územnoplánovacej dokumentácie od fyzických alebo právnických osôb
  určuje, akým spôsobom budú tieto podnety zaradené na preskúmanie a vyhodnotenie
Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy mesto obstaráva v ucelených homogénnych skupinách a vo vzájomnej logickej nadväznosti.
V prípade, že máte záujem požiadať o zmenu alebo doplnok územnoplánovacej dokumentácie, ktorej obstarávateľom je mesto Bratislava, postupujte podľa inštrukcií.

Obstarávanie územného plánu mesta a územných plánov zón

Je to dlhý a komplikovaný proces s viacerými etapami, do ktorého vstupujú okrem samotného obstarávateľa a spracovateľa aj iné orgány verejnej a štátnej správy, verejnosť, správcovia sietí či iné dotknuté právnické a fyzické osoby.
Pri záujme zapojiť sa do tohto procesu je dôležité rozlišovať, v akej fáze sa obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie práve nachádza a kedy je pre verejnosť otvorená možnosť do procesu aktívne vstúpiť.
Stavebný zákon jasne vymedzuje, ako a kedy sa dokumentácia pripomienkuje a pre plynulosť prác už nie je možné po uzavretí každej z etáp sa k pripomienkovaniu vrátiť. 
Proces je definovaný predovšetkým zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a je možné ho zhrnúť v nasledujúcej schéme:
Obrázok - schéma procesu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Verejnosť sa môže aktívne zapojiť do pripomienkovania v kroku 5, 9 a 12, prípadne 15. Termín prerokovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obstarávanej mestom nájdete vždy aktuálne na úradnej tabuli.
Informácie o aktuálne obstarávaných územnoplánovacích dokumentáciách, ktoré obstaráva mesto Bratislava.

Zmeny a doplnky územného plánu

Obstarávajú sa vtedy, keď treba do existujúceho územného plánu niečo nové doplniť alebo treba nejakú časť existujúceho územného plánu zmeniť.

Touto formou prebiehajú napríklad:

  zmeny funkčného využitia územia a zmeny hraníc plôch funkčného využitia územia
  zmeny miery využitia
  zmeny verejne prospešných stavieb
  zmeny vymedzenia veľkých rozvojových území a i.
Podnet na zmenu územného plánu mesta alebo zóny predkladá zväčša vlastník pozemku, resp. pozemkov (fyzická alebo právnická osoba), mesto a mestské časti.
V prípade, že máte záujem požiadať o zmenu alebo doplnok územnoplánovacej dokumentácie, ktorej obstarávateľom je mesto Bratislava, môžete tak spraviť tu.

Obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta alebo územných plánov zón

Podobne ako v prípade obstarávania územného plánu, aj tu ide o dlhý a komplikovaný proces s viacerými etapami. Vstupujú doň okrem samotného obstarávateľa a spracovateľa aj iné orgány verejnej a štátnej správy, verejnosť, správcovia sietí či iné dotknuté právnické a fyzické osoby.
Pri záujme zapojiť sa do tohto procesu je taktiež dôležité rozlišovať, v akej fáze sa obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie práve nachádza a kedy je pre verejnosť otvorená možnosť do procesu aktívne vstúpiť. Stavebný zákon jasne vymedzuje, ako a kedy sa zmeny a doplnky pripomienkujú a pre plynulosť prác už nie je možné po uzavretí každej z etáp sa k pripomienkovaniu vrátiť.
Proces je definovaný predovšetkým stavebným zákonom (zákonom č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) a je možné ho zhrnúť v nasledujúcej schéme:
Obrázok - schéma obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta alebo územných plánov zón
Verejnosť sa môže aktívne zapojiť do pripomienkovania v kroku 2, prípadne 5. Termín prerokovania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obstarávanej mestom nájdete vždy aktuálne na úradnej tabuli.
Paralelne s uvedenými procesmi obstarávania podľa stavebného zákona prebieha aj hodnotenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu SEA podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov.
V prípade, že okresný úrad rozhodne, že zmeny a doplnky podliehajú posudzovaniu, proces je možné zhrnúť v nasledovnej schéme:
Obrázok - schéma - Hodnotenie strategického dokumentu SEA podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Ak okresný úrad rozhodne, že zmeny a doplnky nepodliehajú posudzovaniu, proces je jednoduchší:
Obrázok - Hodnotenie strategického dokumentu SEA podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Viac informácií o procesoch SEA nájdete na www.enviroportal.sk.