Zmeny a doplnky 07

Tieto zmeny a doplnky sa venujú predovšetkým regulácii reklamných zariadení, adaptácii mesta na zmenu klímy a trasovaniu električkovej trate v Novom centre. Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 996/2021 zo dňa 21.10.2021 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 07. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 07 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2021 z 21.10.2021, ktoré nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022.