Zmeny a doplnky 05 spočívajú v úprave koridoru trasovania diaľnice D4 v úseku medzi mestskými časťami Bratislava - Jarovce a Bratislava - Rača, ktorá bude plniť funkciu nultého okruhu mesta. V nadväznosti na diaľnicu D4 bolo rovnako dôvodom týchto zmien a doplnkov aj vymedzenie koridoru rýchlostnej cesty R7 v úseku mimoúrovňových križovatiek Bratislava Prievoz – Bratislava Ketelec, ktorá je v platnom územnom pláne Bratislavy definovaná ako miestna zberná komunikácia funkčnej triedy B1.

Vychádzajúc z nového trasovania oboch komunikácií boli riešené aj zmeny funkčného využitia, vrátane miestnej dopravnej a technickej infraštruktúry a priestorového usporiadania územia mesta Bratislava, ktoré boli vyvolané na základe zániku pôvodne vymedzeného koridoru alebo potrebou definovania ochranných a izolačných plôch týchto komunikácií.

Dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1785/2014 ↗︎ dňa 23.10.2014. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 bola vyhlásená  Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2014 ↗︎ zo dňa 23.10.2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 10.11.2014.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Textová časť

Grafická časť