Obstaranie zmien a doplnkov 08 vyplynulo z potreby zmeny funkčného využitia a priestorového usporiadania plôch ako disponibilne vhodných na umiestnenie nájomného bývania, navrhnutých na podklade Urbanistickej štúdie nájomného bývania na území Bratislavy za účelom napĺňania cieľov „Koncepcie mestskej bytovej politiky na roky 2020 - 2030“, schválenej mestským zastupiteľstvom dňa 18. 02. 2021 uznesením č. 743/2021 a „Metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovania dostupnosti bývania“, prijatej uznesením mestského zastupiteľstva č. 917/2021 dňa 24. 06. 2021.

Dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 08 bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 230/2023 zo dňa 29.6.2023 ↗︎. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 08 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2023 zo dňa 29.6.2023 ↗︎, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.11.2023.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Textová časť

Grafická časť