Zmeny a doplnky 06 spočívajú v aktualizácii celomestskej územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k platným predpisom najmä z oblasti ochrany prírody, ochrany pamiatok, dopravného a technického vybavenia, s dôrazom na aktuálne platné hygienické pásma, ochranné pásma a chránené územia.

Dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 581/2020 ↗︎ dňa 24.9.2020. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2020 ↗︎ zo dňa 24.9.2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.11.2020.

Textová časť

Grafická časť