Dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01 vyplýva z riešenia Dopravno-urbanistickej štúdie prepojenia železničných koridorov  č. IV a V projektu TEN-T 17 a napojenia letiska na železničnú sieť v Bratislave. Obstarávateľom tejto štúdie sú Železnice SR a spracovateľom je Dopravoprojekt, a. s. v spolupráci s AUREX, spol. s r. o.

Dôvodom pre zmeny a doplnky územného plánu sú nové skutočnosti vyplývajúce z koncepcie európskej dopravnej siete prijatej Európskou komisiou v apríli 2004. Koncepcia obsahuje 30 prioritných projektov rozvoja európskej dopravnej infraštruktúry, z ktorých projekt č. 17, prechádzajúci naším mestom, predstavuje dôležitú železničnú os spájajúcu západnú a strednú Európu na trase Paríž – Bratislava. Základným predpokladom na realizáciu projektu je zosúladenie koncepcie s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.

Zmeny a doplnky 01 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/2008 ↗︎ dňa 15.12.2008. Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 zo dňa 15.12.2008 ↗︎, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 15.1.2009.

Textová časť

Grafická časť