Zmeny a doplnky 03 spočívajú v zmene PE/49 - nosný systém MHD – električková trať Jantárová cesta – Štúrova ul., v rámci ktorej je zapracovaná nová definícia nosného systému MHD a doplnená električková trať Jantárová cesta – Starý most – Štúrova ul. Ďalšia zmena DE/3 v lokalite Kráľova hora bola zmena funkčného využitia z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód 201), rozvojové územie na funkciu územia prírodného prostredia – krajinná zeleň (kód 1002), stabilizované územie. Treťou časťou materiálu boli opravy technických chýb územného plánu hl. m. SR Bratislavy charakteru doplnenia chýbajúcich kódov vo výkresoch a podobne.

Dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1614/2014 ↗︎ dňa 25. - 26.6.2014. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2014 zo dňa 26.6.2014 ↗︎, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 15.8.2014.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Grafická časť