Dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 sa týka vymedzenia funkčných plôch, zmien funkčného využitia zo zastaviteľných plôch na plochy zelene, stanovenia kódov miery využitia územia pri znížení intenzity využitia, resp. zmien zo stabilizovaného územia na rozvojové plochy, zmien kódov využitia rozvojových území, ďalej  zmien v riešení dopravného vybavenia, technického vybavenia a súvisiacich zmien vo verejnoprospešných stavbách.

Zapracované sú tiež legislatívne zmeny v oblasti ochrany pamiatok, ochrany prírody, tvorby krajiny a územného systému ekologickej stability (ÚSES), ktoré medzičasom vstúpili do platnosti. Zmeny a doplnky reflektujú kladne prerokované podrobnejšie územnoplánovacie podklady a dokumenty, komplexne posúdené z hľadiska urbanistickej koncepcie rozvoja mesta a jeho ťažiskových rozvojových smerov. Ďalšie úpravy odstraňujú formálne a vecné nedostatky a  technické chyby územného plánu, zistené v procese jeho uplatňovania v praxi a prinášajú niektoré metodické zmeny dokumentu.

Zmeny a doplnky 02 boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/2011 ↗︎ dňa 15.12.2011. Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 ↗︎ zo dňa 15.12.2011, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.2.2012.

Textová časť

Grafická časť