Usmerňovanie výstavby

Stanovisko k investičnému zámeru

K  čomu stanovisko slúži a kedy oň žiadate?

Hlavné mesto SR Bratislava vám - stavebníkom umožňuje, aby ste si z vlastného podnetu overili vhodnosť uvažovaného zámeru v území. A to počas prípravy konkrétneho investičného zámeru, teda ešte pred samotným územným konaním a vydaním záväzného stanoviska.
Stanovisko neslúži ako podklad pre konanie vedené na príslušnom stavebnom úrade.
O predmetné stanovisko je vhodné požiadať najmä, no nie výlučne, pri väčších investičných zámeroch, resp. v prípade, ak sa jedná o zložité pomery v riešenom území z hľadiska požiadaviek vyplývajúcich z platnej územnoplánovacej dokumentácie.
Spravíte tak požiadaním o stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru. Nižšie uvádzame všetky dôležité informácie k tejto žiadosti.
Stanovisko neslúži ako podklad pre konanie vedené na príslušnom stavebnom úrade.

Čo musí obsahovať architektonická štúdia?

Postup pri žiadosti
1
Spracujte svoju predstavu o budúcom investičnom zámere v stupni minimálne architektonickej štúdie (aj s vyhodnotením zámeru vo vzťahu k regulácií z platnej územnoplánovacej dokumentácie).
2
O stanovisko k investičnému zámeru môžete požiadať elektronicky alebo fyzicky - „papierové podanie“ (poštou/osobne).
3
Stanovisko vám zašleme poštou.

Akým spôsobom požiadať o stanovisko k zámeru?

Žiadosť môžete vyplniť a odoslať elektronicky spolu s potrebnými prílohami.
Papierové žiadosti prineste na podateľňu magistrátu na Primaciálne námestie 1 alebo pošlite priamo na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava