K  čomu stanovisko slúži a kedy oň žiadate?

Hlavné mesto SR Bratislava vám - stavebníkom umožňuje, aby ste si z vlastného podnetu overili vhodnosť uvažovaného zámeru v území. A to počas prípravy konkrétneho investičného zámeru, teda ešte pred samotným územným konaním a vydaním záväzného stanoviska.
Stanovisko neslúži ako podklad pre konanie vedené na príslušnom stavebnom úrade.

O predmetné stanovisko je vhodné požiadať najmä, no nie výlučne, pri väčších investičných zámeroch, resp. v prípade, ak sa jedná o zložité pomery v riešenom území z hľadiska požiadaviek vyplývajúcich z platnej územnoplánovacej dokumentácie.

Spravíte tak požiadaním o stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru. Nižšie uvádzame všetky dôležité informácie k tejto žiadosti.

Stanovisko neslúži ako podklad pre konanie vedené na príslušnom stavebnom úrade.

Čo musí obsahovať architektonická štúdia?

Architektonicko - stavebné riešenie

K žiadosti o vydanie stanoviska k investičnému zámeru je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu spracovanú minimálne v stupni architektonická štúdia, ktorá obsahuje v primeranom rozsahu textovú a grafickú časť podľa typu stavby (nevyhnutné časti Architektonicko-stavebné riešenie a Dopravné riešenie). Rozsah spracovania dokumentácie musí umožňovať vyhodnotenie súladu uvažovanej stavby a platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Povinnou súčasťou je situácia s dopravným napojením stavby a riešením statickej dopravy. V prípade, ak sú stavbou zasiahnuté pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, je potrebné predložiť aj situáciu majetkovoprávnych vzťahov. Rovnaký rozsah je potrebný v prípade elektronického podania aj pri podaní poštou či prostredníctvom podateľne v „papierovej forme“.

Nevyhnutné časti pre Architektonicko-stavebné riešenie:

 • Textová časť projektovej dokumentácie Súčasťou správy musí byť vyhodnotenie súladu s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, resp. s územnoplánovacou dokumentáciou na zonálnej úrovni – viac informácií nižšie.
 • Situačný výkres, ktorý musí obsahovať:
  • zakreslenie investičného zámeru na pozemku na podklade katastrálnej mapy s okótovaním vzájomných odstupov stavieb a odstupov od hraníc susediacich pozemkov
  • zreteľné vymedzenie stavebného pozemku - farebne odlíšiť plochy zastavané, plochy spevnené a všetky druhy zelene (na rastlom teréne, na podzemných konštrukciách vrátane grafického rozlíšenia podľa hr. pôdneho substrátu) s číselnými údajmi o ich jednotlivých výmerách v m²
  • komplexné vyhodnotenia súladu s  ÚPN, t. j. jednoznačné vymedzenie riešeného územia, hranice jednotlivých funkčných plôch podľa ÚPN; ak riešené územie prechádza cez viacero funkčných plôch, je potrebné vyhodnotenie regulácie spracovať samostatne pre každú funkčnú plochu
  • dopravné napojenie stavby, resp. riešeného územia na verejnú komunikačnú sieť (vyznačiť všetky vjazdy na pozemok a vstupy do objektu) a pokrytie nárokov statickej dopravy na pozemku
 • Situácia majetkovoprávnych vzťahov (iba v prípade, že zámer zasahuje do pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta)
 • Pôdorysy
 • Rezy
 • Pohľady

Vyhodnotenie súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou

1. Vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov (ÚPN)

Podanie musí obsahovať posúdenie súladu v zmysle platnej regulácie podľa ÚPN, najmä z hľadiska intenzity využitia územia a z hľadiska funkčného využitia územia, pričom je potrebné rozlišovať, či sa stavba nachádza v rozvojových územiach alebo v stabilizovaných územiach.

Uviesť údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., obsahujúce, okrem iného, nasledovné údaje o navrhovanej stavbe, riešenom území a dotknutej funkčnej ploche:

V rozvojových územiach:

 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia rozvojového územia (IPP, IZP, KZ) na plochu záujmových pozemkov (časť funkčnej plochy, resp. stavebný pozemok) a preukázanie dodržania hodnôt stanovených v príslušných regulačných tabuľkách v záväznej časti ÚPN,
 • vyhodnotenie súladu navrhovaného investičného zámeru s reguláciou funkčného využitia plôch, v prípade limitovaného podielu funkcie je tento potrebné vyhodnotiť na celú dotknutú funkčnú plochu,

V stabilizovaných územiach:

a) v prípade nezastavaného riešeného územia:

 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia stabilizovaného územia (IPP, IZP, KZ) celej funkčnej plochy bez plochy pozemku navrhovaného investičného zámeru – súčasný stav.
 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia stabilizovaného územia (IPP, IZP, KZ) celej funkčnej plochy vrátane plochy pozemku navrhovaného investičného zámeru – navrhovaný stav.
 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia (IPP, IZP, KZ) na ploche záujmových pozemkov (časť funkčnej plochy, resp. stavebný pozemok) - navrhovaný stav.
 • vyhodnotenie súladu navrhovaného investičného zámeru s reguláciou funkčného využitia plôch, v prípade limitovaného podielu funkcie bývania (funkčná plocha 201, 202, 501) je tento potrebné vyhodnotiť na celú dotknutú funkčnú plochu.

b) v prípade zastavaného resp. čiastočne zastavaného riešeného územia (aj v prípade uvažovanej asanácie jestvujúcich stavieb):

 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia stabilizovaného územia (IPP, IZP, KZ) celej funkčnej plochy vrátane pozemku navrhovaného investičného zámeru – súčasný stav.
 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia stabilizovaného územia (IPP, IZP, KZ) celej funkčnej plochy vrátane plochy pozemku navrhovaného investičného zámeru – navrhovaný stav.
 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia (IPP, IZP, KZ) na ploche záujmových pozemkov (časť funkčnej plochy, resp. stavebný pozemok) - súčasný stav.
 • vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia (IPP, IZP, KZ) na ploche záujmových pozemkov (časť funkčnej plochy, resp. stavebný pozemok) - navrhovaný stav.
 • vyhodnotenie súladu navrhovaného investičného zámeru s reguláciou funkčného využitia plôch, v prípade limitovaného podielu funkcie bývania (funkčná plocha 201, 202, 501) je tento potrebné vyhodnotiť na celú dotknutú funkčnú plochu.

Príklad tabuľky pre vyhodnotenie stabilizovaného územia v zmysle UPN obsahuje stiahnuteľný návod v závere stránky, ktorý je možné stiahnuť v PDF formáte.

Výpočet ukazovateľov intenzity využitia územia požadujeme spracovať v zmysle týchto definícií z ÚPN (kapitola 2.2.1. Intenzita využitia funkčných plôch):

 • index podlažných plôch (IPP) udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia funkčnej plochy, príp. jej časti. Je formulovaný ako maximálne prípustná miera využitia územia. Výhodou tohto ukazovateľa je zrozumiteľnosť a jednoznačnosť stanovenej požiadavky a jednoduchá možnosť vyjadrenia ďalších nadväzných ukazovateľov, kritérií a odporúčaní
 • index zastavaných plôch (IZP) udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy, príp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby
 • koeficient zelene (KZ) udáva pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného využitia a polohe rozvojového územia v rámci mesta
 • podiel započítateľných plôch zelene v území (m²)=KZ x rozloha funkčnej plochy (m²)

2. Vo vzťahu k príslušnému územnému plánu zóny (ÚPN Z)

Ak je pre územie platný územný plán zóny (v ÚPN sú tieto územia označené kódom S), je potrebné uviesť údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou v zmysle § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Podanie musí obsahovať vyhodnotenie splnenia všetkých regulatívov stanovených v záväznej časti ÚPN Z (pre príslušný blok, sektor, regulačnú jednotku...).

Dopravné riešenie

 • predložiť dopravný výkres vrátane dopravného pripojenia s náležitým okótovaním, šírkovým usporiadaním komunikácií (existujúci stav vrátane návrhu), technické parametre navrhnúť v súlade s príslušnými aktuálne platnými STN;
 • rešpektovať Územný plán hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (ÚPN), s ohľadom na navrhované výhľadové dopravné stavby v zmysle platného ÚPN vrátane zonálnych dokumentácii v území (ÚPN-Z). V prípadoch dotyku zámeru s dopravnými stavbami v ÚPN/ÚPN-Z požadujeme situačne preukázať vzájomnú koordináciu stavieb;
 • v grafickej časti PD preukázať riešenie peších ťahov s prepojením na jestvujúce chodníky a zastávky MHD;
 • riešiť cyklistické trasy v zmysle Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, Územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy (2015) a taktiež podľa Zásad rozvoja cyklistickej a pešej dopravy (2014);
 • pre parkovanie bicyklov žiadame vybudovať čiastočne kryté cyklistické státie pre návštevníkov v bezprostrednej blízkosti vchodov do prevádzok, s kapacitou navrhnutou podľa TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, typ stojan obrátené U, ktorý umožňuje zamknutie rámu bicykla;
 • riešenie statickej dopravy stanoviť výpočtom v zmysle aktuálne platnej STN 73 6110/Z2, parkovacie státia preukázať na pozemku stavby;
 • v zmysle výpočtu nárokov na statickú dopravu žiadame vybudovať krátkodobé parkovacie miesta prislúchajúce pre návštevy (t. j. 10%) ako verejné stojiská a vyznačiť ich v grafickej časti PD;
 • žiadame minimalizovať šírkové parametre oblúkov na vjazde/výjazde do/z zámeru podľa minimálnych rozmerov stanovených v platných STN, príp. preukázať v dopravnom výkrese potrebnú minimálnu šírku vjazdu/výjazdu vlečnými krivkami;
 • nevyhnutné stavebné úpravy prístupových komunikácií riešiť ako súčasť stavby;
 • v prípade zámerov s uvažovaným počtom parkovacích miest 200 a viac, žiadame predložiť dopravno-kapacitné posúdenie s vyhodnotením nárastu dopravného zaťaženia od plánovanej zástavby podľa predpokladaných funkcii v riešenom území a s návrhom riešenia dopravy v území vymedzenom širšími vzťahmi s dôrazom na nadradenú komunikačnú sieť v zmysle Metodiky dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov (05/2014);
 • v prípade zámerov s výraznejším vplyvom na priťaženie komunikačnej siete a križovatiek v záujmovom území, požadujeme zhodnotenie priepustnosti priľahlých komunikácií a križovatiek aj v prípade, ak parkovacie miesta nepresahujú 200 stojísk.
Postup pri žiadosti
1

Spracujte svoju predstavu o budúcom investičnom zámere v stupni minimálne architektonickej štúdie (aj s vyhodnotením zámeru vo vzťahu k regulácií z platnej územnoplánovacej dokumentácie).

2

O stanovisko k investičnému zámeru môžete požiadať elektronicky ↗︎ alebo fyzicky - „papierové podanie“ (poštou/osobne).

3

Stanovisko vám zašleme poštou.

Akým spôsobom požiadať o stanovisko k zámeru?

Žiadosť môžete vyplniť a odoslať elektronicky ↗︎ spolu s potrebnými prílohami.

Papierové žiadosti prineste na podateľňu magistrátu na Primaciálne námestie 1 alebo pošlite priamo na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava