Procesy obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov

Územné generely

Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie.

Kedy sa územný generel spracúva?

Vtedy, ak treba prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia navrhnuté v územnoplánovacej dokumentácii; je podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie.

Kto ho obstaráva a čo obsahuje?

Územné generely pre územie mesta obstaráva mesto Bratislava. Jeho obsah a rozsah sa určuje v zadaní. Územný generel obsahuje textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov a grafickú časť.
Podrobnosti spracovania územných generelov sú určené vo vyhláške MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Etapy obstarávania územného generelu:

Schéma - Proces obstarávania územných generelov

Urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia je územnoplánovacím podkladom, ktorý rieši čiastkové problémy v území a slúži na overenie, či je z celomestského hľadiska konkrétna zmena územného plánu vhodná. Jednotlivé etapy jej obstarávania nájdete nižšie.

Kedy sa spracúvávajú urbanistické štúdie?

Spracúvajú sa:
  pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
  na spodrobnenie alebo overenie územného plánu,
  pri zmene a doplnkoch územného plánu,
  na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území,
  ako podklad pre územné rozhodovanie,
  ak to ustanovuje osobitný predpis.

Na čo treba urbanistickú štúdiu?

Štúdia je potrebná najmä vtedy, ak je predmetom zmeny územného plánu zmena funkčného využitia a priestorového usporiadania, zmena dopravného alebo technického vybavenia, alebo ide o návrh novej koncepcie riešenia nezastavaného územia.
Prerokovaná urbanistická štúdia slúži na overenie, či je z celomestského hľadiska takáto zmena vhodná.

Kto ju obstaráva a čo obsahuje?

Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem.
Obsahuje textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov a grafickú časť.
Podrobnosti spracovania urbanistickej štúdie sú určené vo vyhláške MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Etapy obstarávania urbanistickej štúdie

Schéma - Proces obstarávania urbanistických štúdií

Zverejnite aj Vaše aktuálne prerokovávané etapy urbanistických štúdií

Hlavné mesto SR Bratislava si dovoľuje vyzvať aj ostatných obstarávateľov urbanistických štúdií (mestské časti alebo fyzické či právnické osoby, ktoré obstarávajú urbanistické štúdie na území Bratislavy), aby využili možnosť postupne zverejňovať v priebehu obstarávania na stránke mesta aktuálne prerokovávané etapy urbanistických štúdií:
  návrh zadania,
  uplatnené pripomienky k návrhu zadania,
  zadanie,
  návrh urbanistickej štúdie,
  uplatnené pripomienky k návrhu štúdie
  vyhodnotenie pripomienok k návrhu urbanistickej štúdie
  čistopis urbanistickej štúdie
V prípade, že máte záujem požiadať hl. m. SR Bratislavu o vydanie stanoviska k urbanistickej štúdii, postupujte, prosím, podľa inštrukcií.