Územnoplánovacie dokumenty

Stanovisko k urbanistickej štúdii

Ako funguje proces posudzovania žiadosti? 

Žiadosť posúdia odborné útvary hlavného mesta z hľadiska schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu, mesta, príp. zóny a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom na území hlavného mesta. Mesto zároveň vyhodnocuje súlad navrhovanej zmeny s prijatými stratégiami a rozvojovými koncepciami. 
Výsledkom tejto činnosti je stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré podpisuje primátor ako výkonný orgán územného plánovania a štatutár mesta Bratislavy. V stanovisku hlavného mesta SR Bratislavy môžete byť vyzvaní na spracovanie a predloženie urbanistickej štúdie, ktorá by overila, či je z celomestského hľadiska navrhovaná zmena územného plánu vhodná alebo nevhodná. 
Podať podnet na zmenu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy/územnoplánovacej dokumentácie môžete elektronicky.

Ako podať žiadosť o stanovisko hl. mesta k urbanistickej štúdii?

Zašlite, prosím, nasledujúce údaje a prílohy: Žiadosť, resp. sprievodný list:
    údaje o žiadateľovi: meno a priezvisko žiadateľa, adresa, kontakt (mail, telefón)
    údaje o urbanistickej štúdii: názov urbanistickej štúdie, etapa procesu obstarávania urbanistickej štúdie, mestská časť, katastrálne územie, lokalita/ulica, príp. parcelné číslo/čísla, rozloha (v m2/ha).
    odborne spôsobilá osoba, obstarávateľ, spracovateľ urbanistickej štúdie, resp. spracovateľ príslušnej etapy urbanistickej štúdie.
Povinné prílohy:
    textová časť (vrátane grafov a tabuliek)
    grafická časť urbanistickej štúdie na CD nosiči, a to vždy podľa príslušnej etapy spracovania v procese obstarávania

Zadanie urbanistickej štúdie

Návrh urbanistickej štúdie

Posudzovanie urbanistických štúdií je komplexný proces, počas ktorého môžu byť v závislosti od povahy a rozsahu navrhovaných zmien požadované ďalšie doplňujúce podklady (napr. dopravnokapacitné posúdenie).
Podať žiadosť o stanovisko k urbanistickej štúdii môžete aj elektronicky.

Kontakt

Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
Do predmetu je potrebné uviesť „Stanovisko k urbanistickej štúdii“
Pri telefonickom získavaní informácií je potrebné uviesť podacie číslo a katastrálne územie, ktorého sa podnet týka.
+421 2 59 356 235
zavolať
uzemnoplanovaciedokumenty@bratislava.sk
napísať

Súvisiace dokumenty