Zeleň

Súčasťou zeleného životného prostredia nie sú len mestské lesy, ale aj celkovo –⁠ mestská zeleň. Ide o zeleň prístupnú verejnosti bez obmedzenia, nachádzajúcu sa na pozemkoch mesta a mestských častí. Je nenahraditeľnou súčasťou mestského organizmu.
Zahŕňa všetky trvalé, ale aj krátkodobé vegetačné prvky - stromy, kry, trvalky, letničky a cibuľoviny, trávnaté plochy, mobilnú zeleň či strešné záhrady.
Jej význam je dôležitý z hľadiska: bioklimatického, hygienického, ochranného a izolačného, architektonického a estetického, ale aj kultúrno-výchovného a rekreačného.
Fotka - Zeleň v meste

Hlavné mesto zabezpečuje starostlivosť a údržbu:

  verejnej zelene
  cestnej zelene v zmysle cestného zákona
  aj zelene pri pomníkoch a cintorínoch, fontánach, pri športoviskách a ihriskách - prostredníctvom príspevkových organizácií GIB, Marianum a StaRZ
  vyše 3 000 ha lesných pozemkov -⁠ prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské lesy Bratislava

Mesto vydáva žiadateľom tieto stanoviská (na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny):

  súhlas vlastníka pozemku s výrubom drevín
  súhlas s umiestnením náhradnej výsadby
  stanoviská k projektom sadových úprav na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta