Adopcia zelene

Oddelenie tvorby mestskej zelene vypracovalo Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o plochy zelene v meste. Obsahom Programu „Adopcia zelene“ je umožniť vstup žiadateľov na plochy verejnej zelene s cieľom skrášliť plochy zelene a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu.
Fotka - zeleň na rohu Šancovej a Štefanovičovej

Dve alternatívy:

1
Súkromné osoby - občania, neziskové organizácie (alternatíva 1)
2
Právnické osoby a podnikateľské subjekty (alternatíva 2)

Podmienky:

    plochy zelene musia byť vo vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy
    plochy zelene musia byť verejne prístupné
    žiadateľ sa musí zaviazať, že sa o plochy zelene bude starať minimálne tri roky
    žiadateľ zabezpečí starostlivosť o plochy zelene bez nároku na finančnú odmenu
Stiahnite si žiadosť o adopciu zelene