Založte si komunitnú záhradu a vytvorte tak miesto pre aktívny susedský život. Zistite ako správne osloviť ľudí a vytvoriť si so susedmi občianske združenie. Naplánujte si svoju záhradu, jej organizáciu a financovanie. Vyberte si z mestských pozemkov, ktoré sme predpripravili pre jednoduchší a rýchlejší proces alebo navrhnite vlastný.

 • Ľudia

  Založte si komunitnú záhradu a vytvorte tak miesto pre aktívny susedský život. Zistite ako správne osloviť ľudí a vytvoriť si so susedmi občianske združenie.

 • Miesto

  Vyberte si z mestských pozemkov, ktoré sme predpripravili pre jednoduchší a rýchlejší proces alebo navrhnite iný mestský pozemok.

 • Financie

  Naplánujte si organizáciu a financovanie záhrady, ktorá je nekomerčná a všetky príspevky smerujú k udržiavaniu a rozvoju spoločného priestoru.

Komunitná záhrada je miestom pre aktívny susedský život. Záhradkárčenie slúži ako nástroj na prepájanie susedov a vytvorenie otvoreného, bezpečného a inkluzívneho priestoru. Miesto na relax, zdravý pohyb, aktivity pre všetky vekové kategórie. Na záhrade sa dajú organizovať najrôznejšie spoločenské akcie: narodeninová oslava, grilovacia párty, workshop, divadlo či výstava. Záhrada slúži aj na vzdelávanie, podporu biodiverzity a oživenie nevyužitých priestorov v meste.

Základom každej komunity sú ľudia

Jeden z prvých krokov by malo byť oslovenie susedstva, kde komunitnú záhradu plánujete. Stretnite sa, spoznajte sa, zistite, aké máte motivácie a zručnosti a spoločne naplánujte ďalšie kroky.

Nájdite ľudí, ktorí:

 • Majú nadšenie pre zelené témy. Sú miestni aktivisti. Radi organizujú a socializujú sa.
 • Majú čas - študenti, ľudia na materskej či otcovskej dovolenke, freelanceri, starší susedia.
 • Susedia, ktorí sú nadšení záhradkári. Ani neviete, koľko krajinných architektov, či hobby záhradkárov máte okolo seba.

Náš tip: Ideálne je mať v tíme aspoň troch či štyroch ľudí, z ktorých každý má osobný záujem na vzniku záhrady, kapacity, ktoré je ochotný do práce investovať a nejaké sociálne väzby v susedstve. Skvelou formou pre skontaktovanie sa s Vašimi susedmi, z ktorých mnohí budú pravdepodobne aj spoluzáhradkári, sú jednoduché letáky.

Po oslovení susedov si je treba založiť občianske združenie

Z dôvodu prenájmu pozemku je potrebné, aby si záujemcovia o komunitnú záhradu na mestskom pozemku založili občianske združenie. Vďaka nemu získate právnu subjektivitu a budete si mi môcť žiadať o širokú ponuku grantov, ktoré sú počas roka k dispozícií od rôznych organizácií a spoločností, vrátane mesta.

Návrh na registráciu občianskeho združenia musia podať minimálne tri osoby, pričom aspoň jedna z nich musí byť staršia ako 18 rokov. V návrhu musia byť uvedené údaje o štatutárnom orgáne združenia a kto je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Potrebné je taktiež pripojiť stanovy občianskeho združenia a to v dvoch vyhotoveniach.

Registrácia združenia je spoplatnená poplatkom vo výške 66€, pri elektronickom podaní sa platí poplatok 33€.

Niektoré z potrebných dokumentov nájdete v časti Dokumenty. Všetky informácie k zakladaniu občianskeho združenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ↗︎.

Po založení občianskeho združenia je potrebné aj založenie bankového účtu. Transparentný účet sa javí ako prijateľná a akceptovateľná forma, keďže budete nakladať s peniazmi od vašich členov, dobrovoľníkov, sponzorov nadácií, atď. Niektoré banky poskytujú tento účet bezplatne.

Počas celého fungovania občianskeho združenia je nutné odkladať všetky príjmové a výdavkové doklady kvôli nutnosti vedenia účtovníctva a možnej spätnej kontroly (platí to hlavne pri získaných grantoch).

Mestský grafik radí ako osloviť susedov

Pripravil pre vás plagát na stiahnutie, prostredníctvom ktorého môžete osloviť svojich susedov. Šablónu si môžete stiahnuť a upraviť text. V prípade, že si chcete vytvoriť vlastný leták mestský grafik pre vás pripravil aj základne rady čo robiť a čo naopak nie.

„Dôležité je to urobiť jednoducho a prehľadne, použiť jeden typ písma, nekombinovať ich viac. Pre nadpis sa hodí tučnejší rez písma (bold) a pre obsahovú časť klasické. Dôležitý je nadpis, ten musí byť krátky aby bol čo najväčší a musí obsahovať zhrnutú myšlienku, mal by adresovať nejakú činnosť, plánujeme alebo chceme vytvoriť.“

„Dôležité je tiež umiestniť kontakt kam sa môžu susedia obrátiť a plagát by nemal obsahovať veľa textu, odporúčam použiť aj odkaz kde sa dá o komunitných záhradach alebo vašom zámere dočítať všetko v pokoji domova. Nepoužívajte zbytočné logá a skratky, oslovujete svojich susedov, budte priateľský a pokojne sa predstavte. Komunitná záhrada je miesto ktoré môžete vytvoriť spoločne s pomocou vašich susedov.“

Upravovateľný plagát od mestského grafika

Začiatkom všetkých aktivít je identifikácia priestoru pre záhradu
1

Bývajú tu blízko ľudia, ktorí by záhradu využívali? Je toto miesto bezpečné? Bude možná prirodzená sociálna kontrola priestoru? Chodí okolo miesta veľa ľudí, alebo bude záhrada skôr izolovaná? Kompaktné mestské obytné štruktúry sú vhodnejšie, než rozvoľnené územia na okrajoch sídlisk, obkolesené napríklad nákupnými strediskami.

2

Čo sa nachádza na pozemku? Jedná sa o voľnú alebo spevnenú plochu? Je pozemok oplotený? Je možný prístup autom/dodávkou? Sú tam vedenia inžinierskych sietí o ktorých nevieme? Aká je jeho funkcia v územnom pláne?

3

Nie je pozemok znečistený? Boli alebo sú na pozemku nebezpečné chemikálie či iné znečistenie? Exhaláty z dopravy alebo hluk? Pozemky pri frekventovaných cestách nie sú veľmi vhodné.

4

Je priestor slnečný? Veterný? Ako je zatienený okolitými budovami? Bude možné v prípade ostrého letného slnka vytvoriť tieň?

5

Aká je kvalita pôdy? V prípade možnosti založiť trvalú záhradu sa dá kvalita pôdy zistiť laboratórnymi testami. Ak je na pozemku spevnená plocha alebo navezená suť, bude potrebné úrodnú zeminu doviezť, prípadne zriadiť iba pestovanie v kochlíkoch.

6

Odkiaľ by sme mali vodu? Susedí parcela s budovou, s ktorej majiteľom by bolo možné jednať o sprístupnení vody? Sú v priamom kontakte strechy na zber dažďovej vody? Prípadne, je vodovodná prípojka priamo na pozemku?

7

Kto je vlastníkom či správcom priestoru? Ideálne sú nevyužívané priestory bez perspektívy skorého užívania, ktoré má vo vlastníctve mesto alebo mestská časť. Majiteľa zistite cez katasterportál alebo ešte jednoduchšie cez ZBGIS ↗︎.

Vybrať si mobilnú, alebo trvalú komunitnú záhradu?

Podľa charakteru pozemku sa rozhodnite o tom, či je vhodná ako trvalá komunitná záhrada, ktorú bude možné užívať ako záhradu dlhý čas, alebo či je pozemok len dočasne disponibilný a vhodnejším zámerom by bola “mobilná záhrada”, ktorej celá infraštruktúra ja premiestniteľná a v prípade zmeny stavu pozemku je možné ju jednoducho presťahovať.

Mobilné záhrady sú aktivita, nie stavba. Všetka infraštruktúra je premiestniteľná, teda nie sú v priestore záhrady postavené žiadne základy, vŕtané studne, ani nijako dramaticky sa neupravuje terén pozemku. Preto ich alokácia si nevyžaduje stavebné povolenie od miestneho stavebného úradu.

Trvalá záhrada

Priestory

samosprávou vlastnené plochy určené na verejnú zeleň bez vízie iného využitia

Zmluva

na dobu aspoň 3 rokov s jasnou možnosťou predĺženia

Výhody

 • väčšia pestovacia plocha pre susedov (1 políčko = cca 4 m2)
 • možnosť dlhodobého plánovania a rozvoja

Nevýhody

 • počiatočné náklady na zúrodnenie pôdy- dobudovanie mestských komunikačných systémov

Mobilná záhrada

Priestory

 • súkromné pozemky
 • samosprávou vlastnené pozemky bez momentálneho využitia
 • samosprávou vlastnené pozemky nevhodné alebo nedostatočne využívané (parkoviská, nevyužívané dvory a nefunkčné ihriská)

Zmluva

 • na dobu neurčitú, s krátkou výpovednou lehotou
 • na dobu jedného roka s ústnou dohodou zmluvu obnovovať

Výhody

 • flexibilitia
 • je vhodná takmer kdekoľvek
 • rýchly štart

Nevýhody

 • počiatočné náklady na výstavbu boxov
 • symbolická pestovacia plocha (1 box = 1m2)
 • rýchle vysušovanie pôdy, potreba častého hnojenia
 • limitovaný rozvoj priestoru
 • možné komplikácie pri nečakanej výpovedi

Náš tip: Mobilná záhrada je ideálne riešenie pre všetky priestory, ktoré sú k dispozícii teraz, no je otázna ich budúcnosť - kedy dostane súkromný majiteľ stavebné povolenie? Kedy sa vysporiada komplikovaná vlastnícka situácia? Kedy sa vyrieši reštitučná plomba? Kedy bude mať samospráva zdroje na financovanie projektu revitalizácie? Kedy škola zrealizuje zámer revitalizácie športoviska? Trvalá záhrada je, samozrejme, lepšia. No nie je jednoduché nájsť pre ňu priestor.

Oplotenie

Bezpečnosť a ochrana majetku je dôležitá pri všetkých komunitných priestoroch. Podľa konkrétneho pozemku a intenzity sociálnej kontroly je potrebné zvážiť aké oplotenie je potrebné. Pokiaľ sa záhrada nachádza v uzavretom vnútrobloku, oplotenie nie je potrebné. V niektorých prípadoch stačí napríklad nízky drevený plot (výška 1,2m). Najbezpečnejšie bývajú pletivové oplotenia do výšky 2m. Realizácia oplotenia sa dá spraviť aj svojpomocne, alebo zadať zákazku šikovnému remeselníkovi.

Oplotenie je podľa zákona definované ako drobná stavba, a preto na jeho výstavbu nie je potrebné povolenie. Je však nutné túto stavbu ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad vám do 15 dní zašle stanovisko. V prípade, že sa jedná iba o rekonštrukciu starého plota, nie je potrebné ani oznámenie. Ak je celková výška plota vyššia ako 2 metre, musíte získať od stavebného úradu stavebné povolenie.

Uzamykanie brány je praktické spraviť visiacim zámkom na číselný kód, ktorý budú poznať všetci záhradkári.

Ako vybrať pozemok vhodný pre komunitnú záhradu

 • Mestský pozemok z ponuky

  • Predschválené mestské pozemky
  • Rýchlejšie vybavenie žiadosti
  • Detailné informácie o pozemkoch
  • Podpora odborníkov z oddelenia tvorby mestskej zelene
 • Vlastný návrh pozemku

  • Potrebné prezistiť vlastníka a správcu pozemku
  • Potrebné posúdenie odborných oddelení
  • Dlhší čas vybavenia žiadosti

Podmienky niektorých mestských pozemkov

Pre zaistenie kvalitného verejného priestoru pre všetkých jeho uživatelov, sme na niektorých mestských pozemkoch v ponuke pripravili zopár podmienok pre vznik komunitnej záhrady na nich. Pozemky, ktoré musia splniť túto podmienku, ju majú spomenutú v informáciach o pozemku v zozname a mape. Celková plocha záhonov na týchto pozemkoch nesmie byť väčšia ako 50 m2. Celková plocha zabraného verejného priestranstva nesmie presiahnuť 200 m2 (150 m2 manipulačná plocha + 50 m2 plocha záhonov). Vyvýšené záhony musia byť vo vzdialenosti minimálne 2,5 m od päty kmeňa najbližšieho stromu.

Na niektorých mestských pozemkoch v ponuke sa nachádza vecné bremeno. Väčšinou sa jedná o vecné bremeno elektrární alebo spoločnosti, ktorá sa zaoberá sieťami. To znamená, že je potrebné myslieť na to pri návrhu záhrady a nechať napríklad rezervu v priestore, pre technikov spoločnosti, ktorá bude potrebovať prístup k tomuto vecnému bremenu. Vecné bremeno na pozemku nijak nepredlžuje dobu spracovania žiadosti o komunitnú záhradu na vybranom pozemku.

Mapa predschválených mestských pozemkov

Návody a dokumenty na stiahnutie

Dôležité dokumenty, ktoré potrebujete pri zakladaní komunitnej záhrady a občianskeho združenia. Dalšie vzory a dokumenty nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ↗︎.

Dokumenty

Často kladené otázky

O akú veľkú plochu záhrady je možné žiadať v prípade pozemku, ktorý nemá špecifikovanú veľkosť záhrady?

V prípade pozemku, pri ktorom kolegovia z oddelenia tvorby mestskej zelene nedefinovali rozlohu záhrady, si rozlohu navrhnú obyvatelia a odborné oddelenia posúdia, či môže byť v takej veľkosti. Na vybraných pozemkoch chceme dať ľuďom možnosť zvoliť si polohu záhrady a jej veľkosť. Rovnako niektoré väčšie pozemky môžu dovoľovať realizáciu komunitnej záhrady aj nejakej inej revitalizácie, skrášlenia oblasti. Teda jedna jeho časť môže byť využívaná komunitou starajúcou sa o záhradu a druhá všetkými obyvateľmi.

Čo môže pomôcť pri určení si plochy?

Ak budete používať mobilné boxy, platí zhruba, že 1 box =1m2. Ak budete mať políčka, platí, že jedno políčko je približne 4 m2. Na základe týchto údajov si môžete rozplánovať a rozkresliť svoj pôdorys záhrady.

Je možné zistiť typ a kvalitu podložia?

Je možná konzultácia s našim oddelením tvorby mestskej zelene. Pokiaľ sa podložia obávate, je vhodné zvoliť tzv. mobilnú záhradu, teda vyvýšené záhony (boxy). V prípade možnosti založiť trvalú záhradu sa dá kvalita pôdy zistiť laboratórnymi testami. Ak je na pozemku spevnená plocha alebo navezená suť, bude potrebné úrodnú zeminu doviezť, prípadne zriadiť iba pestovanie v kochlíkoch.

Ako bude mesto postupovať v prípade, že o pozemok prejaví záujem viacero občianskych združení naraz?

Všetky žiadosti sa posudzujú osobitne. V prípade, že by prišlo k situácii, kedy si o rovnaký pozemok podajú žiadosť napríklad dve rôzne občianske združenia, pozemok získa to združenie, ktoré si požiadalo ako prvé (ak splní náležitosti pre nájom). So súhlasom obyvateľov by sme sa však snažili ľudí so záujmom o ten istý pozemok spojiť, aby tak vznikla v najlepšom prípade ešte väčšia komunita ľudí.