Zeleň

Komunitné záhrady

Založte si komunitnú záhradu a vytvorte tak miesto pre aktívny susedský život. Zistite ako správne osloviť ľudí a vytvoriť si so susedmi občianske združenie. Naplánujte si svoju záhradu, jej organizáciu a financovanie. Vyberte si z mestských pozemkov, ktoré sme predpripravili pre jednoduchší a rýchlejší proces alebo navrhnite vlastný.
Komunitná záhrada je miestom pre aktívny susedský život. Záhradkárčenie slúži ako nástroj na prepájanie susedov a vytvorenie otvoreného, bezpečného a inkluzívneho priestoru. Záhradkárska činnosť je nekomerčná a všetky príspevky smerujú k udržiavaniu a rozvoju spoločného priestoru
Komunitná záhrada je priestor na relax, zdravý pohyb, aktivity pre všetky vekové kategórie. Na záhrade sa dajú organizovať najrôznejšie spoločenské akcie: narodeninová oslava, grilovacia párty, workshop, divadlo či výstava. Záhrada slúži aj na vzdelávanie, podporu biodiverzity a oživenie nevyužitých priestorov v meste.
Fotka - komunitná záhrada

Základom každej komunity sú ľudia

Jeden z prvých krokov by malo byť oslovenie susedstva, kde komunitnú záhradu plánujete. Stretnite sa, spoznajte sa, zistite, aké máte motivácie a zručnosti a spoločne naplánujte ďalšie kroky.

Nájdite ľudí, ktorí:

  Majú nadšenie pre zelené témy. Sú miestni aktivisti. Radi organizujú a socializujú sa.
  Majú čas - študenti, ľudia na materskej či otcovskej dovolenke, freelanceri, starší susedia.
  Susedia, ktorí sú nadšení záhradkári. Ani neviete, koľko krajinných architektov, či hobby záhradkárov máte okolo seba.
Náš tip: Ideálne je mať v tíme aspoň troch či štyroch ľudí, z ktorých každý má osobný záujem na vzniku záhrady, kapacity, ktoré je ochotný do práce investovať a nejaké sociálne väzby v susedstve. Skvelou formou pre skontaktovanie sa s Vašimi susedmi, z ktorých mnohí budú pravdepodobne aj spoluzáhradkári, sú jednoduché letáky.

Po oslovení susedov si je treba založiť občianske združenie

Z dôvodu prenájmu pozemku je potrebné, aby si záujemcovia o komunitnú záhradu na mestskom pozemku založili občianske združenie. Vďaka nemu získate právnu subjektivitu a budete si mi môcť žiadať o širokú ponuku grantov, ktoré sú počas roka k dispozícií od rôznych organizácií a spoločností, vrátane mesta.
Návrh na registráciu občianskeho združenia musia podať minimálne tri osoby, pričom aspoň jedna z nich musí byť staršia ako 18 rokov. V návrhu musia byť uvedené údaje o štatutárnom orgáne združenia a kto je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Potrebné je taktiež pripojiť stanovy občianskeho združenia a to v dvoch vyhotoveniach.
Registrácia združenia je spoplatnená poplatkom vo výške 66€, pri elektronickom podaní sa platí poplatok 33€.
Niektoré z potrebných dokumentov nájdete v časti Dokumenty. Všetky informácie k zakladaniu občianskeho združenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Po založení občianskeho združenia je potrebné aj založenie bankového účtu. Transparentný účet sa javí ako prijateľná a akceptovateľná forma, keďže budete nakladať s peniazmi od vašich členov, dobrovoľníkov, sponzorov nadácií, atď. Niektoré banky poskytujú tento účet bezplatne.
Počas celého fungovania občianskeho združenia je nutné odkladať všetky príjmové a výdavkové doklady kvôli nutnosti vedenia účtovníctva a možnej spätnej kontroly (platí to hlavne pri získaných grantoch).
Fotografia záhrady

Mestský grafik radí ako osloviť susedov

Pripravil pre vás plagát na stiahnutie, prostredníctvom ktorého môžete osloviť svojich susedov. Šablónu si môžete stiahnuť a upraviť text. V prípade, že si chcete vytvoriť vlastný leták mestský grafik pre vás pripravil aj základne rady čo robiť a čo naopak nie.
„Dôležité je to urobiť jednoducho a prehľadne, použiť jeden typ písma, nekombinovať ich viac. Pre nadpis sa hodí tučnejší rez písma (bold) a pre obsahovú časť klasické. Dôležitý je nadpis, ten musí byť krátky aby bol čo najväčší a musí obsahovať zhrnutú myšlienku, mal by adresovať nejakú činnosť, plánujeme alebo chceme vytvoriť.“
„Dôležité je tiež umiestniť kontakt kam sa môžu susedia obrátiť a plagát by nemal obsahovať veľa textu, odporúčam použiť aj odkaz kde sa dá o komunitných záhradach alebo vašom zámere dočítať všetko v pokoji domova. Nepoužívajte zbytočné logá a skratky, oslovujete svojich susedov, budte priateľský a pokojne sa predstavte. Komunitná záhrada je miesto ktoré môžete vytvoriť spoločne s pomocou vašich susedov.“
Začiatkom všetkých aktivít je identifikácia priestoru pre záhradu
1
Bývajú tu blízko ľudia, ktorí by záhradu využívali? Je toto miesto bezpečné? Bude možná prirodzená sociálna kontrola priestoru? Chodí okolo miesta veľa ľudí, alebo bude záhrada skôr izolovaná? Kompaktné mestské obytné štruktúry sú vhodnejšie, než rozvoľnené územia na okrajoch sídlisk, obkolesené napríklad nákupnými strediskami.
2
Čo sa nachádza na pozemku? Jedná sa o voľnú alebo spevnenú plochu? Je pozemok oplotený? Je možný prístup autom/dodávkou? Sú tam vedenia inžinierskych sietí o ktorých nevieme? Aká je jeho funkcia v územnom pláne?
3
Nie je pozemok znečistený? Boli alebo sú na pozemku nebezpečné chemikálie či iné znečistenie? Exhaláty z dopravy alebo hluk? Pozemky pri frekventovaných cestách nie sú veľmi vhodné.
4
Je priestor slnečný? Veterný? Ako je zatienený okolitými budovami? Bude možné v prípade ostrého letného slnka vytvoriť tieň?
5
Aká je kvalita pôdy? V prípade možnosti založiť trvalú záhradu sa dá kvalita pôdy zistiť laboratórnymi testami. Ak je na pozemku spevnená plocha alebo navezená suť, bude potrebné úrodnú zeminu doviezť, prípadne zriadiť iba pestovanie v kochlíkoch.
6
Odkiaľ by sme mali vodu? Susedí parcela s budovou, s ktorej majiteľom by bolo možné jednať o sprístupnení vody? Sú v priamom kontakte strechy na zber dažďovej vody? Prípadne, je vodovodná prípojka priamo na pozemku?
7
Kto je vlastníkom či správcom priestoru? Ideálne sú nevyužívané priestory bez perspektívy skorého užívania, ktoré má vo vlastníctve mesto alebo mestská časť. Majiteľa zistite cez katasterportál alebo ešte jednoduchšie cez ZBGIS.

Vybrať si mobilnú, alebo trvalú komunitnú záhradu?

Podľa charakteru pozemku sa rozhodnite o tom, či je vhodná ako trvalá komunitná záhrada, ktorú bude možné užívať ako záhradu dlhý čas, alebo či je pozemok len dočasne disponibilný a vhodnejším zámerom by bola “mobilná záhrada”, ktorej celá infraštruktúra ja premiestniteľná a v prípade zmeny stavu pozemku je možné ju jednoducho presťahovať.
Mobilné záhrady sú aktivita, nie stavba. Všetka infraštruktúra je premiestniteľná, teda nie sú v priestore záhrady postavené žiadne základy, vŕtané studne, ani nijako dramaticky sa neupravuje terén pozemku. Preto ich alokácia si nevyžaduje stavebné povolenie od miestneho stavebného úradu.
Fotografia vyvýšených záhonov v záhrade
Náš tip: Mobilná záhrada je ideálne riešenie pre všetky priestory, ktoré sú k dispozícii teraz, no je otázna ich budúcnosť - kedy dostane súkromný majiteľ stavebné povolenie? Kedy sa vysporiada komplikovaná vlastnícka situácia? Kedy sa vyrieši reštitučná plomba? Kedy bude mať samospráva zdroje na financovanie projektu revitalizácie? Kedy škola zrealizuje zámer revitalizácie športoviska? Trvalá záhrada je, samozrejme, lepšia. No nie je jednoduché nájsť pre ňu priestor.
Fotografia - kompost a vyvýšené záhony v záhrade

Oplotenie

Bezpečnosť a ochrana majetku je dôležitá pri všetkých komunitných priestoroch. Podľa konkrétneho pozemku a intenzity sociálnej kontroly je potrebné zvážiť aké oplotenie je potrebné. Pokiaľ sa záhrada nachádza v uzavretom vnútrobloku, oplotenie nie je potrebné. V niektorých prípadoch stačí napríklad nízky drevený plot (výška 1,2m). Najbezpečnejšie bývajú pletivové oplotenia do výšky 2m. Realizácia oplotenia sa dá spraviť aj svojpomocne, alebo zadať zákazku šikovnému remeselníkovi.
Oplotenie je podľa zákona definované ako drobná stavba, a preto na jeho výstavbu nie je potrebné povolenie. Je však nutné túto stavbu ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad vám do 15 dní zašle stanovisko. V prípade, že sa jedná iba o rekonštrukciu starého plota, nie je potrebné ani oznámenie. Ak je celková výška plota vyššia ako 2 metre, musíte získať od stavebného úradu stavebné povolenie.
Uzamykanie brány je praktické spraviť visiacim zámkom na číselný kód, ktorý budú poznať všetci záhradkári.

Ako vybrať pozemok vhodný pre komunitnú záhradu

Mestský pozemok z ponuky

  Predschválené mestské pozemky
  Rýchlejšie vybavenie žiadosti
  Podpora našich odborníkov z oddelenia tvorby mestskej zelene

Vlastný návrh pozemku

  Potrebné prezistiť vlastníka a správcu pozemku
  Potrebné posúdenie odborných oddelení
  Dlhší čas vybavenia žiadosti

Podmienky niektorých mestských pozemkov

Pre zaistenie kvalitného verejného priestoru pre všetkých jeho uživatelov, sme na niektorých mestských pozemkoch v ponuke pripravili zopár podmienok pre vznik komunitnej záhrady na nich. Pozemky, ktoré musia splniť túto podmienku, ju majú spomenutú v informáciach o pozemku v zozname a mape. Celková plocha záhonov na týchto pozemkoch nesmie byť väčšia ako 50 m2. Celková plocha zabraného verejného priestranstva nesmie presiahnuť 200 m2 (150 m2 manipulačná plocha + 50 m2 plocha záhonov). Vyvýšené záhony musia byť vo vzdialenosti minimálne 2,5 m od päty kmeňa najbližšieho stromu.
Na niektorých mestských pozemkoch v ponuke sa nachádza vecné bremeno. Väčšinou sa jedná o vecné bremeno elektrární alebo spoločnosti, ktorá sa zaoberá sieťami. To znamená, že je potrebné myslieť na to pri návrhu záhrady a nechať napríklad rezervu v priestore, pre technikov spoločnosti, ktorá bude potrebovať prístup k tomuto vecnému bremenu. Vecné bremeno na pozemku nijak nepredlžuje dobu spracovania žiadosti o komunitnú záhradu na vybranom pozemku.

Urobte si rozpočet

Tu je približný odhad nákladov na najzákladnejšiu infraštruktúru malej záhradky s 20 boxami:
Prenájom priestoru
na mestskom pozemku za symbolickú sumu
1€
Drevo na 20 boxov
drevené smrekové dosky - 1,5 m3 aj s dopravou
400€
Europalety na 20 boxov
europalety - 20 x 8€
160€
Impregračný olej
10 litrov repkového kuchynského oleja
20€
Spojovací materiál
vruty, klince na geotextíliu
50€
Izolácia
geotextília na vystlanie boxov, fólia
200€
Mobiliár
materiál na výrobu jednoduchých lavičiek
150€
Oplotenie
záleží od konkrétnej situácie na pozemku
0 - 1500€
Zemina do 20 boxov
8 ton preosievaného substrátu
220€
Búda na náradie
na uskladnenie nástrojov
250€
Náradie
kladivo, pílka, lopata, rýľ, krompáč, sekera a iné
100 - 300€
Spolu
1600 - 3300€

Návody a dokumenty na stiahnutie

Dôležité dokumenty, ktoré potrebujete pri zakladaní komunitnej záhrady a občianskeho združenia. Dalšie vzory a dokumenty nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Často kladené otázky